Câu hỏi trắc nghiệm Lập trình cơ sở dữ liệu SQL có đáp án - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lập trình Lập trình cơ sở dữ liệu SQL có đáp án phần 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm lập trình Lập trình cơ sở dữ liệu SQL đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành

Câu 1. Mệnh đề nào được sử dụng để tìm kiếm giá trị theo mẫu nhất định?
Câu 2. Câu lệnh SQL nào được sử dụng để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu?
Câu 3. Trong SQL, mệnh đề ALTER TABLE dùng để làm gì?
Câu 4. Mệnh đề HAVING chỉ có thể được sử dụng với...
Câu 5. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Câu 6. Câu lệnh SQL nào sau đây là đúng?
Câu 7. Câu lệnh CREATE TABLE dùng để làm gì?
Câu 8. RDBMS là viết tắt của...?
Câu 9. Hàm nào dưới đây là hàm tập hợp trong SQL?
Câu 10. Lệnh SQL nào sau đây lấy ra chuỗi 'Success'?
Câu 11. Câu lệnh SQL sau đây làm gì:

SELECT Khachhang, COUNT(Dondathang) FROM Sales GROUP BY Khachhang HAVING COUNT(Dondathang) >5
SELECT Khachhang, COUNT(Dondathang) FROM Sales GROUP BY Khachhang HAVING COUNT(Dondathang) >5
Câu 12. Câu lệnh SQL nào sau đây sẽ chọn tất cả các bản ghi với tất cả các cột của chúng từ một bảng có tên là Sales
Câu 13. Yếu tố nào đứng sau câu lệnh SELECT trong SQL?
Câu 14. Index trong SQL là gì?
Câu 15. Nếu không chỉ định ASC hoặc DESC sau mệnh đề ORDER BY thì từ khóa nào được sử dụng theo mặc định?
Câu 16. Có thể sử dụng cả mệnh đề SQL HAVING và WHERE trong cùng một câu lệnh SQL không?
Câu 17. Đâu là khẳng định đúng khi nói về AS trong SQL?
Câu 18. Đâu không phải là một từ khóa hoặc mệnh đề trong SQL?
Câu 19. Hàm ABS trong SQL được sử dụng để làm gì?
Câu 20. LIKE được sử dụng cùng với lệnh nào?
Câu 21. BETWEEN trong SQL được sử dụng để...?
Câu 22. Lệnh SQL nào sau đây viết đúng cú pháp?
Câu 23. Yếu tố nào nằm sau mệnh đề WHERE trong SQL?
Câu 24. Câu lệnh SQL nào sau đây xóa tất cả các bản ghi trong bảng Sales?
Câu 25. Lệnh INSERT được sử dụng để làm gì?
Câu 26. Thứ tự đúng của toán tử ">" và "=" là gì khi muốn chỉ định điều kiện tìm kiếm lớn hơn hoặc bằng nhau?
Câu 27. Lệnh UNION được sử dụng để kết hợp các kết quả từ nhiều truy vấn vào một tập kết quả.
Câu 28. Trong các hàm dưới đây, đâu là hàm tập hợp trong SQL?
Câu 29. Lệnh GROUP BY không thể sử dụng với các hàm tập hợp
Câu 30. Câu lệnh nào sau đây sẽ thực thi thành công?
Câu 31. Mệnh đề ORDER được sử dụng để sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
Câu 32. Câu lệnh SQL nào sau đây sẽ phát sinh lỗi khi thực thi?
Câu 33. DML có nghĩa là gì?
Câu 34. SQL đạt chuẩn quốc tế nào?
Câu 35. VIEW trong SQL có nghĩa là gì?
Câu 36. Từ khóa SQL nào được sử dụng để chỉ truy xuất các giá trị duy nhất?
Câu 37. Câu lệnh SQL nào sau đây có cú pháp đúng?
Câu 38. Câu lệnh SQL nào chèn dữ liệu vào bảng Projects?
Câu 39. Câu lệnh SQL nào sau đây có cú pháp đúng?
Câu 40. Câu lệnh SQL nào sau đây có cú pháp đúng?
Câu 41. Câu lệnh SQL nào chọn tất cả các hàng từ bảng Products và sắp xếp kết quả theo cột ProductID?
Câu 42. Mệnh đề SQL nào sau đây được sử dụng để chọn dữ liệu từ 2 bảng trở lên?
Câu 43. Đâu là từ khóa xác định kiểu sắp xếp của tập kết quả được truy xuất trong mệnh đề ORDER BY?
Câu 44. Câu lệnh SQL nào chọn tất cả các hàng từ bảng có tên là Contest, với cột ContestDate có giá trị lớn hơn hoặc bằng ngày 25 tháng 3 năm 2019?
Câu 45. TRANSACTION trong SQL có các thuộc tính thường được viết tắt là ACID nghĩa là gì?
Câu 46. Phát biểu ALTER có thể:

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lập trình cơ sở dữ liệu SQL có đáp án - Phần 2

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 24 A
Câu 2 B Câu 25 B
Câu 3 A Câu 26 A
Câu 4 D Câu 27 A
Câu 5 B Câu 28 B
Câu 6 A Câu 29 B
Câu 7 A Câu 30 D
Câu 8 B Câu 31 B
Câu 9 A Câu 32 D
Câu 10 B Câu 33 B
Câu 11 A Câu 34 C
Câu 12 C Câu 35 B
Câu 13 B Câu 36 C
Câu 14 A Câu 37 C
Câu 15 A Câu 38 D
Câu 16 A Câu 39 C
Câu 17 C Câu 40 B
Câu 18 C Câu 41 B
Câu 19 A Câu 42 A
Câu 20 A Câu 43 B
Câu 21 C Câu 44 A
Câu 22 C Câu 45 C
Câu 23 B Câu 46 A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X