Câu hỏi trắc nghiệm Lập trình cơ sở dữ liệu SQL có đáp án - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lập trình Lập trình cơ sở dữ liệu SQL có đáp án phần 1 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm lập trình Lập trình cơ sở dữ liệu SQL đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành

Câu 1. SQL là từ viết tắt của:
Câu 2. Câu lệnh SQL nào được dùng để trích xuất dữ liệu từ database
Câu 3. Câu lệnh SQL nào được dùng để cập nhật dữ liệu từ database
Câu 4. Câu lệnh SQL nào được dùng để xóa dữ liệu từ database
Câu 5. Câu lệnh SQL nào được dùng để chèn thêm dữ liệu vào database:
Câu 6. Trong SQL, làm thế nào để chọn cột dữ liệu có tên FirstName từ bảng Persons:
Câu 7. Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các cột dữ liệu trong bảng Persons:
Câu 8. Trong SQL làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng Persons với giá trị trong cột FirstName là Peter:
Câu 9. Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng Persons với giá trị trong cột FirstName bắt đầu bằng giá trị a:
Câu 10. Mệnh đề OR sẽ hiển thị bản ghi nếu bất kỳ điều kiện nào dưới đây là đúng. Và mệnh đề AND sẽ hiển thị bản ghi nếu tất cả điều kiện dưới đây là đúng:
Câu 11. Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng Persons với giá trị trong cột FirsName là Perter và LastName là Jackson:
Câu 12. Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng Persons với giá trị trong cột FirstName được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái nằm giữa (và bao gồm) Hansen và Pettersen:
Câu 13. Cú pháp SQL nào được dùng để trả về những giá trị khác nhau:
Câu 14. Từ khóa SQL nào được sử dụng để sắp xếp danh sách kết quả:
Câu 15. Trong SQL, làm thế nào để trả về tất cả các dữ liệu bản ghi từ bảng Persons theo thứ tự sắp xếp giảm dần trong cột FirstName:
Câu 16. Trong SQL, làm thế nào để chèn thêm bản ghi mới vào bảng Persons:
Câu 17. Trong SQL, làm thế nào để chèn Olsen vào cột LastName trong bảng Persons:
Câu 18. Làm thế nào để chuyển hóa Hansen thành Nilsen trong cột LastName của bảng Persons:
Câu 19. Trong SQL, làm thế nào để xóa bản ghi Peter trong cột FirstName của bảng Persons:
Câu 20. Trong SQL, làm thế nào để trả về số lượng các bản ghi trong bảng Persons:
Câu 21. Kết quả của mệnh đề SELECT có thể chứa các dòng dữ liệu trùng nhau:
Câu 22. Đôi khi, cú pháp “select count(*)” sẽ trả về giá trị ít hơn so với “select count(value)”
Câu 23. Kiểu khóa nào sau đây sẽ ngăn chặn bất kỳ người dùng nào truy cập vào bảng dữ liệu:
Câu 24. Câu lệnh SQL nào sau đây được dùng để xóa các dòng dữ liệu khỏi bảng:
Câu 25. Cách duy nhất để liên kết 2 bảng dữ liệu với nhau là sử dụng cú pháp chuẩn ANSI:
Câu 26. Giá trị NULL được coi là rỗng hoặc bằng 0:
Câu 27. Left outer join là 1 dạng của outer join. 1 dạng khác là:
Câu 28. Câu lệnh SQL nào được sử dụng để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu?
Câu 29. Câu lệnh SQL nào được sử dụng để cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu?
Câu 30. Câu lệnh SQL nào được sử dụng để xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu?
Câu 31. Câu lệnh SQL nào được sử dụng để thêm dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu?
Câu 32. Trong SQL, làm thế nào để chọn một cột có tên "FirstName" từ bảng "Persons"?
Câu 33. Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các cột từ bảng "Persons"?
Câu 34. Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng "Persons" trong đó giá trị của cột "FirstName" là "Peter"?
Câu 35. Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng "Persons" trong đó giá trị của cột "FirstName" bắt đầu bằng "a"?
Câu 36. Toán tử OR hiển thị bản ghi nếu dữ liệu lấy ra chỉ cần thỏa mãn một trong các điều kiện được liệt kê. Toán tử AND hiển thị bản ghi nếu dữ liệu lấy ra thỏa mãn tất các điều kiện được liệt kê.
Câu 37. Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng "Persons" trong đó giá trị của cột "FirstName" là "Peter" và "LastName" là "Jackson"?
Câu 38. Trong SQL, làm thế nào để chọn tất cả các bản ghi từ bảng "Persons" trong đó "LastName" được xếp theo thứ tự abc và nằm trong khoảng "Hansen" và "Pettersen" (bao gồm cả 2 giá trị này)?
Câu 39. Câu lệnh SQL nào được sử dụng để trả về các giá trị duy nhất trong bảng?
Câu 40. Lệnh SQL nào được sử dụng để sắp xếp tập kết quả?
Câu 41. Trong SQL, làm thế nào có thể trả về tất cả các bản ghi từ bảng "Persons" được sắp xếp giảm dần theo "FirstName"?
Câu 42. Trong SQL, làm thế nào để chèn một bản ghi mới vào bảng "Persons"?
Câu 43. Trong SQL, làm thế nào để chèn vào "LastName" bản ghi có giá trị "Olsen" trong bảng "Persons"?
Câu 44. Làm thế nào để thay đổi "Hansen" thành "Nilsen" ở cột "LastName" trong bảng "Persons"?
Câu 45. Trong SQL, làm thế nào để xóa bản ghi "Peter" từ cột "FirstName" trong bảng "Persons"?
Câu 46. Trong SQL, làm thế nào để trả về số lượng bản ghi trong bảng "Persons"?
Câu 47. Đâu là loại JOIN phổ biến nhất?
Câu 48. Toán tử nào được sử dụng để lấy dữ liệu trong một khoảng?
Câu 49. Ràng buộc NOT NULL không chấp nhận một cột có giá trị null.
Câu 50. 1 bảng dữ liệu employees như hình dưới. Giá trị trả về của câu lệnh select count(*)from employees sẽ như thế nào?

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lập trình cơ sở dữ liệu SQL có đáp án - Phần 1

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 26 B
Câu 2 D Câu 27 D
Câu 3 A Câu 28 C
Câu 4 B Câu 29 D
Câu 5 C Câu 30 B
Câu 6 B Câu 31 C
Câu 7 D Câu 32 B
Câu 8 D Câu 33 B
Câu 9 D Câu 34 D
Câu 10 A Câu 35 B
Câu 11 B Câu 36 A
Câu 12 B Câu 37 A
Câu 13 D Câu 38 C
Câu 14 C Câu 39 B
Câu 15 B Câu 40 D
Câu 16 A Câu 41 B
Câu 17 A Câu 42 A
Câu 18 B Câu 43 C
Câu 19 A Câu 44 B
Câu 20 B Câu 45 C
Câu 21 A Câu 46 B
Câu 22 B Câu 47 A
Câu 23 D Câu 48 B
Câu 24 C Câu 49 A
Câu 25 B Câu 50 C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X