Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép: Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X