Câu hỏi trắc nghiệm Lập trình cơ sở dữ liệu SQL có đáp án - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lập trình Lập trình cơ sở dữ liệu SQL có đáp án phần 4 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm lập trình Lập trình cơ sở dữ liệu SQL đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành

Câu 1. Hãy chọn phương án ứng với cú pháp câu lệnh xoá dữ liệu trong các phương án dưới đây:
Câu 2. Trong Cú pháp câu lệnh ràng buộc Forein Key, từ khoá On Update có nghĩa gì? Hãy chọn phương án đung trong các phương án dưới đây:
Câu 3. Cho bảng Khoa gồm (makhoa char (10), tenkhoa char (30), dienthoai char (11)). Để tạo bảng GiangVien gồm (magv int, hotengv char (30), luong decimal (5,2), makhoa char (10)) trong đó magv là khóa chính, makhoa là khóa phụ ta thực hiện lệnh nào dưới đây:
Câu 4. Hãy chọn phương án ứng với câu lệnh được sử dụng để tạo Database trong SQL:
Câu 5. Hãy chọn phương án ứng với cú pháp được sử dụng để tạo ràng buộc Check:
Câu 6. Hãy chọn phương án ứng với ý nghĩa của nhóm lệnh BEGIN TRAN KHỐI LỆNH COMMIT.
Câu 7. Hãy chọn phương án ứng với cú pháp được sử dụng để xóa bảng trong các phương án sau:
Câu 8. Để hiển thị bảng theo thứ tự tăng dần của cột ‘‘Ten’’, trong câu lệnh select ta sử mệnh đề nào trong các mệnh đề sau:
Câu 9. Hãy chọn phương án ứng với tác dụng của câu lệnh ALTER TABLE trong các phương án sau:
Câu 10.
Select company, orderNumber From Order
Select company, orderNumber From Order
ORDER BY company

Hãy chọn phương án ứng với tác dụng của câu lệnh Select dưới đây
Câu 11. Trong toán tử Like, kí tự [ ] biểu thị điều gì? Hãy chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:
Câu 12. Trong toán tử Like, kí tự % biểu thị điều gì? Hãy chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:
Câu 13. Hãy chọn câu lệnh Select thực hiện đứng trong các câu lệnh Select dưới đây:
Câu 14. Cơ sở dữ liệu ‘‘QuanLyTuyenSinh’’có bảng:

DiemKhoiA(SoBaoDanh Nvarchar(50), DiemToan Float, DiemLy Float, DiemHoa Float, DiemUuTien Float, TongDiem Float, KetQua Nvarchar(50)).

Hãy chọn phương án ứng với Câu lệnh đếm tổng số thí sinh có kết quả ‘‘đỗ’’ trong các phương án dưới đây
Câu 15. Trong câu lệnh Select, sau từ khoá ‘‘Having ’’ là gì? Hãy chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:
Câu 16. Hãy chọn phương án đúng ứng với kết quả của câu lệnh dưới đây:
Select Right(N‘Hà Nội’,3)
Câu 17. DELETE TRIGGER dùng để:
Câu 18.
CREATE TRIGGER tên_trigger ON ten_bảng
CREATE TRIGGER tên_trigger ON ten_bảng
FOR {[INSERT][,][UPDATE][,][DELETE]}
AS
[IF UPDATE(tên_cột)
[AND UPDATE(tên_cột)|OR UPDATE(tên_cột)] ...]

Lệnh sau dùng để làm gì?
Câu 19. Trong lệnh Create trigger, sau mệnh đề ON là gì?
Câu 20. Để xóa trigger ta sử dụng cấu trúc:
Câu 21. Để vô hóa trigger bằng lệnh DISABLE TRIGGER có cấu trúc như sau:
Câu 22. Sau khi tạo Trigger, bảng Deleted được tạo:
Câu 23. Để gán giá trị cho biến ta thực hiện lệnh:
Câu 24. Để lệnh Print để kết hợp với chuỗi ta thực hiện:
Câu 25. Lệnh DROP PROCEDURE tên_thủ_tục dùng để:
Câu 26. Khi khai báo thủ tục lưu trữ tên thủ thủ tục phải tuân theo:
Câu 27. An toàn dữ liệu trong SQL Server là gì? Đâu là phương án đúng trong các phương án dưới đây:
Câu 28. Trong SQL ta có 3 thành phần: Column Name, Data Type, Allow Nulls để tạo cấu trúc bảng. Cho biết phương án nào dưới đây là tác dụng của Allow Nulls?
Câu 29. Tạo cấu trúc bảng trong SQL, nếu tại Data Type của cột tương ứng người dùng chọn kiểu ‘‘Datetime’’ thì dữ liệu của cột đó nhận giá trị dạng thế nào trong các phương án dưới đây?
Câu 30. Trong SQL ta có 3 thành phần: Column Name, Data Type, Allow Nulls để tạo cấu trúc bảng. Cho biết phương án nào dưới đây là tác dụng của Data Type?
Câu 31. Cho biết phương án nào sau đây là cấu trúc lời gọi Store Procedure?
Câu 32. Inner Join là kiểu liên kết gì trong các phương án sau?
Câu 33. Trong Cú pháp câu lệnh ràng buộc Forein Key, từ khoá On Update có nghĩa là gì trong các phương án sau?
Câu 34. Cho biết phương án nào sau đây là cú pháp câu lệnh xoá thủ tục?
Câu 35. Cho biết phương án nào sau đây là cú pháp câu lệnh khai báo tham số?
Câu 36. Cho biết phương án nào sau đây là cú pháp câu lệnh thêm một cột vào bảng trong SQL?
Câu 37. Trong khai báo thủ tục, thân thủ tục chính bắt đầu sau từ khoá nào trong các phương án sau?
Câu 38. Khi tạo cấu trúc bảng trong SQL, nếu tại Data Type của cột tương ứng người dùng chọn kiểu ‘‘Nchar(n)’’ thì dữ liệu của cột đó nhận giá trị ở dạng nào trong các phương án sau?
Câu 39. Cho biết phương án nào sau đây là cú pháp câu lệnh khai báo biến?
Câu 40. Tạo cấu trúc bảng trong SQL, nếu tại mục Data Type của cột tương ứng người dùng chọn kiểu ‘‘Nvarchar(50)’’ thì dữ liệu của cột đó nhận giá trị ở dạng nào trong các phương án sau?
Câu 41. Cho biết phương án nào sau đây là cú pháp câu lệnh sửa thủ tục?
Câu 42. Cho biết phương án nào sau đây là cú pháp câu lệnh tạo cấu trúc bảng trong SQL?
Câu 43. Cho biết phương án nào sau đây là cú pháp câu lệnh ràng buộc Check?
Câu 44. Cho biết phương án nào sau đây là cú pháp câu lệnh nhập dữ liệu trong SQL?
Câu 45. Cho biết phương án nào sau đây là cú pháp câu lệnh sửa cấu trúc bảng trong SQL?
Câu 46. Cho biết phương án nào sau đây là cú pháp câu lệnh cập nhật (hoặc sửa) dữ liệu?
Câu 47. Cho biết phương án nào sau đây là cấu trúc khai báo một store procedure?

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lập trình cơ sở dữ liệu SQL có đáp án - Phần 4

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 25 D
Câu 2 A Câu 26 A
Câu 3 A Câu 27 A
Câu 4 A Câu 28 C
Câu 5 C Câu 29 C
Câu 6 A Câu 30 A
Câu 7 B Câu 31 C
Câu 8 D Câu 32 C
Câu 9 C Câu 33 A
Câu 10 C Câu 34 B
Câu 11 A Câu 35 B
Câu 12 B Câu 36 C
Câu 13 A Câu 37 D
Câu 14 A Câu 38 C
Câu 15 B Câu 39 B
Câu 16 D Câu 40 C
Câu 17 B Câu 41 D
Câu 18 D Câu 42 D
Câu 19 B Câu 43 A
Câu 20 A Câu 44 B
Câu 21 B Câu 45 B
Câu 22 B Câu 46 C
Câu 23 A Câu 47 A
Câu 24 D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X