Ngày 23 - 2 - 1861, quân Pháp mở cuộc tấn công vào:

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ngày 23 - 2 - 1861, quân Pháp mở cuộc tấn công vào:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X