Muốn tiến hành phép lai phân tích người ta cho đối tượng nghiên cứu

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 22/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Muốn tiến hành phép lai phân tích người ta cho đối tượng nghiên cứu

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể đồng hợp lặn về các tính trạng tương ứng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong phép lai phân tích một cặp tính trạng của Menden, nếu kết quả thu được là 1:1 thì cá thể ban đầu có kiểu gen như thế nào?

Trong phép lai phân tích một cặp tính trạng của Menden, nếu kết quả thu được là 1:1 thì cá thể ban đầu có kiểu gen dị hợp

Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là

Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là lai phân tích.
Giải thích
Dựa vào định nghĩa phép lai phân tích, ta đưa ra đáp án đúng.
Lai phân tích: là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn để xác định kiểu gen của các thể mang tính trạng trội (đồng hợp hay dị hợp).

Phép lai phân tích là phép lai giữa những cá thể có kiểu hình nào với nhau:

Phép lai phân tích là phép lai giữa những cá thể có kiểu hình trội với cá thể mang kiểu hình lặn.

Menđen sử dụng phép lai phân tích trong thí nghiệm của mình để

A sai, để xác định qui luật di truyền ông dùng phép lai giữa các dòng thuần chủng tương phản.

B sai, vì ông thực hiện phép lai để kiểm tra giả thuyết của mình chứ không phải để chuẩn bị cho các phép lai.

Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm:

Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm: Để tìm ra các cá thể đồng hợp trội

Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định

Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội

Phép lai dưới đây được xem là phép lai phân tích hai cặp tính trạng là:

Phép lai dưới đây được xem là phép lai phân tích hai cặp tính trạng là P: AaBb x aabb

Ý nghĩa của phép lai phân tích:

Ý nghĩa của phép lai phân tích là nhằm xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội

Vì nguyên nhân nào sau đây phép lai phân tích cho phép xác định được kiểu gen của đối tượng đem lai

Phép lai phân tích cho phép xác định được kiểu gen của đối tượng đem lai vì kết quả phân li kiểu hình ở Fb hoàn toàn phụ thuộc vào tỷ lệ giao tử của đối tượng nghiên cứu

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X