Mục tiêu của chiến lược Cam kết và mở rộng của Tổng thống B.Clintơn có gì giống với Chiến lược toàn cầu

22/12/2020 927

Câu Hỏi:
Mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Tổng thống B.Clintơn có gì giống với Chiến lược toàn cầu?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Tổng thống B.Clintơn có điểm giống với Chiến lược toàn cầu là muốn vươn lên lãnh đạo thế giới, tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” (thập niên 90 của thế kỷ XX), để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ đã

A. sử dụng lực lượng quân đội mạnh.

B. sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ”.

C. tăng cường tính năng động của nền kinh tế.

D. sử dụng khẩu hiệu chống chủ nghĩa khủng bố.

Trong thập kỷ 90 của thế kỉ XX, nước Mỹ dưới thời tổng thống B. Clinton không theo đuổi mục tiêu nào trong chiến lược “Cam kết và mở rộng”?

A. Sử dụng khẩu hiệu thúc đẩy dân chủ đề can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

B. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

C. Đảm bảo an ninh cho nước Mỹ với một lực lượng quân sự mạnh.

D. Từng bước thiết lập trật tự thế giới đa cực để đóng vai trò lãnh đạo thế giới.

 Chiêu bài mà Mĩ sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác được đề ra trong chiến lược toàn cầu "Cam kết và mở rộng" là gì ?

A. Tự do tín ngưỡng.

B. Ủng hộ độc lập dân tộc.

C. Thúc đẩy dân chủ.

D. Chống chủ nghĩa khủng bố.

Ý nào dưới đây không phải mục đích của “Chiến lược toàn cầu” do Mĩ đề ra?

A. Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới.

C. Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.

D. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai không nhằm mục tiêu nào sau đây?

A. Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

D. Viện trợ cho các nước kém phát triển trên thế giới.

“Chiến tranh đặc biệt“ nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ:

A. Phản ứng linh hoạt

B. Ngăn đe thực tế

C. Bên miệng hố chiến tranh

D. Chính sách thực lực

Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là :

A. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế.

C. Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh.

D. Xâm lược các nước ở Châu Âu, châu Phi và Mĩ La-tinh.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X