Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thành phần kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm: Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân.
Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm
Nhắc lại lý thuyết:
Kinh tế tư nhân:
+ Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
+ Bao gồm: kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân.
+ Kinh tế tư nhân đóng vai trò là động lực của nền kinh tế

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng khu vực nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Thành phần kinh tế nào dưới đây nắm giữ những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 58 thì kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ các vị trí, các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế; là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Vậy đáp án đúng là kinh tế nhà nước.

Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế?

Nhóm dân số không hoạt động kinh tế bao gồm học sinh, sinh viên.
Bổ sung:
- Dân số hoạt động kinh tế: người có việc làm ổn định hoặc tạm thời, người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm.

Doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

Doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên thuộc thành phần kinh tế tư nhân.

Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?

Yếu tố về Quan hệ sản xuất là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế.
Giải thích
Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài là nội dung của

Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài là nội dung của bình đẳng trong kinh doanh

Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào đâu?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 58 thì hình thức sở hữu về tư liêu sản xuất là căn cứ trực tiếp để xác định các thành phần kinh tế. Vậy đáp án đúng là hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất.

Căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế là

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 57 thì sở hữu tư liệu sản xuất được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn khác nhau và là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế. Vậy đáp án đúng là sở hữu tư liệu sản xuất.

Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào?

Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế tư nhân vì họ chính là những tiểu thương nhỏ, tự bỏ vốn của mình ra kinh doanh.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X