Kết quả dẫn đến về mặt di truyền khi cho giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kết quả dẫn đến về mặt di truyền khi cho giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kết quả dẫn đến về mặt di truyền khi cho giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn là Giảm tỉ lệ thể dị hợp và tăng tỉ lệ thể đồng hợp trong quần thể

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X