Kẻ thù nguy hiểm nhất của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945) là

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kẻ thù nguy hiểm nhất của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945) là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kẻ thù nguy hiểm nhất của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945) là thực dân Pháp.

Giải thích:
Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" của Trung ương Đảng (25/11/1945) đã chỉ rõ: thực dân Pháp là kẻ thù nguy hiểm hơn, là kẻ thù chính, cần phải tập trung mũi nhọn vào chúng. Xác định thực dân Pháp là kẻ thù chính, bởi vì chúng đã và đang trắng trợn vũ trang xâm lược nước ta ở Nam Bộ. Thực dân Pháp rắp tâm đặt lại ách thống trị của chúng ở Đông Dương. Âm mưu đó được thể hiện trong Tuyên ngôn của chính phủ Đờ Gôn ngày 24/03/1945. Nhận rõ âm mưu của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng ta cho rằng, các thế lực đế quốc sẽ đi đến dàn xếp với nhau để cho thực dân Pháp trở lại Đông Dương. Trước sau chính quyền Tưởng Giới Thạch cũng "sẽ bằng lòng cho Đông Dương trở về tay Pháp, miễn là Pháp nhượng cho Tưởng nhiều quyền lợi quan trọng".

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Mặt trận nào giữ vai trò chuẩn bị trực tiếp, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Mặt trận Việt Minh giữ vai trò chuẩn bị trực tiếp, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

Giải thích:

Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) ra đời là một chủ trương hết sức sáng suốt của Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, có ý nghĩa quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám (1945) và hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của Việt Nam đều

Căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám (1945) và hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của Việt Nam đều được xây dựng ở cả vùng tự do và vùng địch tạm chiếm.

Căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

Căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam có điểm giống nhau: đều là nơi gây dựng cơ sở cho chế độ xã hội mới.

Điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp

Điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang.

Bài học kinh nghiệm về giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ của Đảng cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Bài học kinh nghiệm về giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ của Đảng cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là đề cao vấn đề dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Sự kiện nào sau đây của tình hình thế giới có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong hơn một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Hội nghị Pốtxđam thỏa thuận việc giải giáp quân Nhật ở Đông Dương có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong hơn một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với kẻ thù nào dưới đây ở Nam vĩ tuyến 16?

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với Thực dân Pháp ở Nam vĩ tuyến 16.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thời kì 1945-1975 của nhân dân Việt Nam đều

Cách mạng tháng Tám năm 1945 và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thời kì 1945-1975 của nhân dân Việt Nam đều góp phần giải trừ chủ nghĩa thực dân trên thế giới.

Thực tế lịch sử nước ta trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám đã làm rõ luận điểm nào của chủ nghĩa Mác – Lênin?

Thực tế lịch sử nước ta trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám đã làm rõ luận điểm giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn của chủ nghĩa Mác – Lênin

Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối phó với kẻ thù nào sau đây?

Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối phó với kẻ thù đó là thực dân Pháp.

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X