Hỗn hợp vôi tôi xút (Ca(OH)2 và NaOH với tỉ lệ mol 1 : 1) thường được sử dụng

Xuất bản: 21/06/2024 - Cập nhật: 21/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Hỗn hợp vôi tôi xút (Ca(OH)2 và NaOH với tỉ lệ mol 1 : 1) thường được sử dụng trong tàu ngầm để hấp thụ CO2 do các thủy thủ thở ra. Tiến hành hòa tan 9,12 gam hỗn hợp trên vào nước được 500 ml dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau và cho vào 2 cốc thủy tinh. Lần lượt sục CO2 vào từng cốc, kết quả thí nghiệm được mô tả qua bảng số liệu dưới đây:

Thí nghiệm 1Thí nghiệm 2
Thể tích khí CO2 (lít)VV+0,224
Khối lượng chất tan (gam) trong dung dịch thu được4,986,6

Tổng khối lượng kết tủa thu được sau hai thí nghiệm là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cách 1:
nCO2 tăng = 0,01 → m chất tan tăng = 6,6 – 4,98 = 1,62
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2)
CO2 + H2O + Na2CO3 → 2NaHCO3 (3)
CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2 (4)
nCO2 tăng 0,01 thì m chất tan tăng 6,6 – 4,98 = 1,62 nên (1) đã xong
Δm2 = 0,01.106 – 0,02.40 = 0,26
Δm3 = 0,02.84 – 0,01.106 = 0,62
Δm4 = 0,01.162 = 1,62
→ TN2 đang xảy ra phản ứng (4)
Mỗi phần nặng 4,56 gam, gồm NaOH (0,04) và Ca(OH)2 (0,04)
Kết thúc TN2 các sản phẩm là NaHCO3 (0,04), CaCO3 (a), Ca(HCO3)2 (b)
→ a + b = 0,04 và 0,04.84 + 162b = 6,6
→ a = b = 0,02
→ TN1 các sản phẩm là NaHCO3 (0,04), CaCO3 (0,03), Ca(HCO3)2 (0,01)
nCaCO3 tổng = 0,05 → mCaCO3 = 5 gam
Cách 2:
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2)
CO2 + H2O + Na2CO3 → 2NaHCO3 (3)
CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2 (4)
Mỗi phần nặng 4,56 gam, gồm NaOH (0,04) và Ca(OH)2 (0,04)
nCO2 tăng 0,01 thì m chất tan tăng 6,6 – 4,98 = 1,62 nên (1) đã xong
Kết thúc (2) thì chất tan là Na2CO3 (0,02) → m = 2,12
Kết thúc (3) thì chất tan là NaHCO3 (0,04) → m = 3,36
Kết thúc (4) thì chất tan là NaHCO3 (0,04) và Ca(HCO3)2 (0,04) → m = 9,84
m chất tan của 2 thí nghiệm là 4,98 và 6,6 đều nằm trong khoảng 3,36 đến 9,84 nên cả 2 thí nghiệm đều đã diễn ra tới phản ứng số (4)
Kết thúc TN1 các sản phẩm là NaHCO3 (0,04), CaCO3 (a), Ca(HCO3)2 (b)
→ a + b = 0,04 và 0,04.84 + 162b = 4,98
→ a = 0,03; b = 0,02
→ Kết thúc TN2 các sản phẩm là NaHCO3 (0,04), CaCO3 (0,02), Ca(HCO3)2 (0,02)
nCaCO3 tổng = 0,05 → mCaCO3 = 5 gam

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X