Một loại tơ nhân tạo M chứa 2 polime được sản xuất từ xelulozơ với anhiđrit

Xuất bản: 21/06/2024 - Cập nhật: 21/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Một loại tơ nhân tạo M chứa 2 polime được sản xuất từ xelulozơ với anhiđrit axetic (công thức (CH3CO)2O), phản ứng được thực hiện theo sơ đồ sau:
[C6H7O2(OH)3]n + (CH3CO)2O → [C6H7O2(OCOCH3)3]n + CH3COOH
[C6H7O2(OH)3]n + (CH3CO)2O → [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n + CH3COOH
Từ m tấn gỗ (chứa 70% xenlulozơ), người ta sản xuất được 8,22 tấn hỗn hợp rắn M (biết hiệu suất quá trình là 80%). Lấy 4,11 gam M đem đốt cháy hoàn toàn, dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 17 gam kết tủa. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quy đổi M thành C6H7O2(OCOCH3)3 (a) và C6H7O2(OH)(OCOCH3)2 (b)
mM = 288a + 246b = 4,11
nCaCO3 = 12a + 10b = 0,17
→ a = 0,01; b = 0,005
→ nC6H10O5 phản ứng = a + b = 0,015
m gỗ = 0,015.162/(80%.70%) = 4,34 gam
Nếu mM = 8,22 tấn thì m gỗ = 8,22.4,34/4,11 = 8,68 tấn

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X