Phản ứng nào sau đây glucozơ đóng vai trò là chất oxi hoá?

Xuất bản: 21/06/2024 - Cập nhật: 21/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây glucozơ đóng vai trò là chất oxi hoá?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phản ứng mà glucozơ đóng vai trò là chất oxi hoá là: Tác dụng với H2 xúc tác Ni.
PTHH: $C_6H_{12}O_6 + H_2 \overset {Ni\,,t^o} \rightarrow C_6H_{14}O_6 (sobitol)$

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X