Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y và Z, trong đó có một este hai chức và hai

Xuất bản: 09/09/2020 - Cập nhật: 09/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y và Z, trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức; $MX < MY < MZ$. Đốt cháy hết 32,24 gam E cần vừa đủ 1,41 mol O2, thu được H2O và 1,3 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 32,24 gam E trong dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp các muối của axit cacboxylic no và 17,62 gam hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khối lượng của X trong 32,24 gam E là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khối lượng của X trong 32,24 gam E là 2,96 gam. Giải
Bảo toàn khối lượng → nH2O = 1,12
→ nO(E) = (mE – mC – mH)/16 = 0,9
→ nAncol = nNaOH = nO(E)/2 = 0,45
→ M ancol = 39,156
→ Ancol gồm CH3OH (0,22) và C2H5OH (0,23)
nEste đôi = nCO2 – nH2O = 0,18
Bảo toàn O → nEste đơn = 0,09
Quy đổi muối thành HCOONa (0,09), (COONa)2 (0,18) và CH2
Bảo toàn khối lượng → m muối = 32,62 → nCH2 = 0,17
Dễ thấy $nCH2 < n(COONa)2$ nên muối đôi không có thêm CH2.
E gồm CH3OOC-COOC2H5 (0,18) → Các este đơn: HCOOCH3.kCH2 (0,04), HCOOC2H5.gCH2 (0,05)
→ nCH2 = 0,04k + 0,05g = 0,17
→ k = 3 và g = 1 là nghiệm duy nhất.
X là CH3COOC2H5 (0,05) → mX = 4,40 gam
Y là C3H7COOCH3 (0,04)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X