Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xuất bản: 09/09/2020 - Cập nhật: 09/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

CH3COOH là chất điện li yếu

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X