Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và FeCl3 vào nước dư thu được dung

Xuất bản: 20/05/2024 - Cập nhật: 20/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và FeCl3 vào nước dư thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X với điện cực trơ đến khi ở anot thoát ra 0,2 mol hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với H2 bằng 30,625 thì dừng lại. Dung dịch thu được sau điện phân có chứa 2 muối có nồng độ mol bằng nhau. Giả sử hiệu suất của quá trình điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và FeCl3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X