Hấp thụ hết a mol khí CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp KOH và Ba(OH)2

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hấp thụ hết a mol khí $C{O_2}$ vào dung dịch chứa hỗn hợp KOH và $Ba{(OH)_2}$. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn theo sơ đồ sau:
Hấp thụ hết a mol khí CO_2 vào dung dịch chứa hỗn hợp KOH và Ba(OH)_2. Kết quả hình ảnh
Khi a = 1, lọc bỏ kết tủa sau đó cô cạn dung dịch rồi nung chất tạo thành ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khi ${n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,5\,mol,\,{n_{KOH}} = \,0,4\,mol$
Khi a = 1 (hay ${n_{C{O_2}}} = \,1\,mol)$ có
$C{O_2}\, + \,2O{H^ - }\, \to \,CO_3^{2 - }\, + \,{H_2}O$
x……..2x
$C{O_2}\, + \,O{H^ - }\, \to \,HCO_3^ - $
y…….y
$\left\{ \begin{array}{l}
x + y\, = \,0,1\\
2x\, + \,y\, = \,1,4
\end{array} \right.\, \to \,\left\{ \begin{array}{l}
x = 0,4\\
y = \,0,6
\end{array} \right.$
$B{a^{2 + }}\,\, + \,CO_3^{2 - }\, \to \,BaC{O_3}$
0,4…….0,4……….0,4
→ Dung dịch Y gồm $\left\{ \begin{array}{l}
B{a^{2 + }}:\,0,1\\
{K^ + }:\,0,4\\
HCO_3^ - :\,0,6
\end{array} \right.\, \to \,\left\{ \begin{array}{l}
Ba{(HC{O_3})_2}:\,0,1\\
KHC{O_3}:\,0,4
\end{array} \right.$
Cô cạn dung dịch chất rắn
$2KHC{O_3}\,\, \to \,{K_2}C{O_3}\, + \,C{O_2}\, + \,{H_2}O$
$Ba{(HC{O_3})_2}\, \to \,BaO + \,2C{O_2}\, + \,{H_2}O$
→ ${m_{cran}} = \,42,9\,(g)$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X