Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 21/05/2024 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dung dịch hòa tan được Al(OH)3 là H2SO4

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?

Dung dịch hòa tan được Al(OH)3 là NaOH.

Giải thích: Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính.

PTHH: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Cho các phát biểu sau:

(a) Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(b) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Đuyra,…

(c) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn, thu được dung dịch chứa NaOH.

(a) Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(b) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Đuyra,…

(c) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn, thu được dung dịch chứa NaOH.

Cho dãy các chất: NaOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)2, Mg(OH)2,Al(OH)3 . Số chất có tính chất lưỡng tính trong dãy là

Cho dãy các chất: NaOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3 . Số chất có tính chất lưỡng tính trong dãy là Zn(OH)2, Al(OH)3

Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là

Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là Al, Al2O3 và Al(OH)3

PTHH:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Al + 3NaOH → Al(OH)3 + 3Na

Al2O3 + 6HCl → 3H2O + A2lCl3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Cho các phát biểu sau:

(a) Hợp kim Na - K có nhiệt độ nóng chảy thấp, 70oC.

(b) NaOH là chất rắn, màu trắng, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn.

(a) Hợp kim Na - K có nhiệt độ nóng chảy thấp, 70oC.

(c) Al(OH)3, NaHCO3, Al2O3 là các chất có tính chất lưỡng tính.

(e) Kim loại xesi dùng làm tế bào quang điện;

Nhôm hiđroxit Al(OH)3 tan trong dung dịch nào sau đây?

Nhôm hiđroxit Al(OH)3 tan trong dung dịch NaNO3. 

PTHH

Al(OH)3 + 3 NaNO3 → Al(NO3)3 + 3 NaOH

Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là 3

Cr(OH)3, Al(OH)3 và Al2O3.

Cho các chất sau: Fe(NO3)3, FeCl2, NaHCO3, Al(OH)3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch HCl?

Cho các chất sau: Fe(NO3)3, FeCl2, NaHCO3, Al(OH)3. Có 2 chất tác dụng với dung dịch HCl

Chất tác dụng với dung dịch HCl là NaHCO3, Al(OH)3.

Cho dãy các chất: Ag, K, Na2O, NaHCO3 và Al(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Cho dãy các chất: Ag, K, Na2O, NaHCO3 và Al(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là 4.

Các chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là K, Na2O, NaHCO3 và Al(OH)3: PTHH:

K + H2SO4 —> K2SO4 + H2

Na2O + H2SO4 —> Na2SO4 + H2O

NaHCO3 + H2SO4 —> Na2SO4 + CO2 + H2O

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X