Xác định công thức, tên gọi của hợp chất vô cơ dựa vào phản ứng tạo kết tủa, tạo khí

Ôn tập các kiến thức xác định công thức, tên gọi của hợp chất vô cơ dựa vào phản ứng tạo kết tủa, tạo khí

Câu 1. Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng?
Câu 2. Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo kết tủa màu trắng là
Câu 3. Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng. Chất X là
Câu 4. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là
Câu 5. Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo kết tủa T màu vàng. Cho kết tủa T tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thấy kết tủa tan. Chất X là
Câu 6. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu xanh. Chất X là
Câu 7. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là
Câu 8. Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng với dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng. Chất X là
Câu 9. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng tan trong axit clohiđric. Chất X là
Câu 10. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng không tan trong axit clohiđric. Chất X là
Câu 11. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch X, thu được kết tủa màu trắng. Chất X là
Câu 12. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển sang màu nâu đỏ. Công thức của X là
Câu 13. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa tan một phần trong axit nitric dư. Chất X là
Câu 14. Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí?
Câu 15. Cho dung dịch HCl vào dung dịch chất X, thu được khí không màu, không mùi. Chất X là
Câu 16. Cho dung dịch HCl vào dung dịch chất X, thu được khí không màu, mùi trứng thối. Chất X là
Câu 17. Cho dung dịch HCl và dung dịch chất X, thu được khí không màu, hắc. Chất X là
Câu 18. Chất X tan trong nước và tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng. Chất X là chất nào sau đây?
Câu 19. Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch chất X, thu được khí không màu, không mùi và kết tủa màu trắng. Chất X là
Câu 20. Cho dung dịch H2SO4 vào chất X, thu được khí không màu, không mùi và kết tủa màu trắng. Chất X là
Câu 21. Chất Z có phản ứng với dung dịch HCl, còn khi phản ứng với dung dịch nước vôi trong tạo ra chất kết tủa. Chất Z là
Câu 22. Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là
Câu 23. Chất X phản ứng với dung dịch HCl, còn khi phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 thì không tạo kết tủa. Chất X là
Câu 24. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?
Câu 25. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?
Câu 26. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?
Câu 27. Dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được CaCO3?
Câu 28. Ở điều kiện thích hợp, dung dịch H2S không phản ứng với chất hoặc dung dịch chứa chất nào sau đây?
Câu 29. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl loãng
Câu 30. Hợp chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?
Câu 31. Hợp chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?
Câu 32.
Câu 33. Hợp chất Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra kết tủa?
Câu 34. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?
Câu 35. Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có hiện tượng
Câu 36. Cho dung dịch chứa a mol Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch có chứa a mol chất tan X. Để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất thì X là
Câu 37. Phản ứng nào sau đây dùng để giải thích hiện tượng thạch tạo nhũ trong các hang động tự nhiên:
Câu 38. Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy thoát ra khí không màu; đồng thời thu được kết tủa T. X và Y lần lượt là
Câu 39. Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những chất nào sau đây?

đáp án Xác định công thức, tên gọi của hợp chất vô cơ dựa vào phản ứng tạo kết tủa, tạo khí

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21A
Câu 2DCâu 22A
Câu 3DCâu 23A
Câu 4CCâu 24D
Câu 5DCâu 25A
Câu 6CCâu 26D
Câu 7ACâu 27A
Câu 8DCâu 28C
Câu 9BCâu 29B
Câu 10ACâu 30D
Câu 11DCâu 31D
Câu 12BCâu 32C
Câu 13DCâu 33D
Câu 14BCâu 34A
Câu 15CCâu 35A
Câu 16ACâu 36A
Câu 17ACâu 37C
Câu 18CCâu 38C
Câu 19CCâu 39C
Câu 20C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X