Cho các chất sau: Fe(NO3)3, FeCl2, NaHCO3, Al(OH)3. Có bao nhiêu chất tác dụng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các chất sau: Fe(NO3)3, FeCl2, NaHCO3, Al(OH)3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch HCl?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cho các chất sau: Fe(NO3)3, FeCl2, NaHCO3, Al(OH)3. Có 2 chất tác dụng với dung dịch HCl

Chất tác dụng với dung dịch HCl là NaHCO3, Al(OH)3.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X