Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Để thích nghi

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Để thích nghi với đời sống "gặm nhấm", thỏ có những thích nghi thể hiện ở các răng cửa ...(1)... và ...(2)... mọc dài, răng hàm ...(3)... còn răng nanh khuyết thiếu.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X