Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Bộ Thú huyệt

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Bộ Thú huyệt có đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở ...(1)..., vừa ở cạn và ...(2)....

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X