Điện phân dung dịch X gồm 0,04 mol AgNO3 và 0,06 mol Fe(NO3)3 với I = 5,36A,

Xuất bản: 20/05/2024 - Cập nhật: 20/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điện phân dung dịch X gồm 0,04 mol AgNO3 và 0,06 mol Fe(NO3)3 với I = 5,36A, điện cực trơ, sau t giây thấy catot tăng 5,44 gam. Giá trị của t là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điện phân dung dịch X gồm 0,04 mol AgNO3 và 0,06 mol Fe(NO3)3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X