Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn:

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn Tool/ Relationships hoặc nháy nút Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn: A. Tool/ Relationships hoặc nháy nút hình ảnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X