Đặc điểm nào sau đây đúng với điểm công nghiệp?

Xuất bản: 10/03/2023 - Cập nhật: 10/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây đúng với điểm công nghiệp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong các đáp án trên, đặc điểm đúng với điểm công nghiệp là: gồm 1-2 xí nghiệp nằm gần nguyên nhiên liệu.
Giải thích
Đặc điểm của điểm công nghiệp là
- Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất, gồm một số cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong phạm vi của một điểm dân cư (đồng nhất với điểm dân cư) hoặc xa điểm dân cư.
- Các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu, nguyên liệu (hoặc vùng nông sản).
- Giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp không có (hoặc có rất ít) mối liên hệ với nhau.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X