Đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân là xảy ra sự tiếp hợp và có thể có hiện tượng trao đổi chéo

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đặc điểm của phân bào II trong giảm phân là

Đặc điểm của phân bào II trong giảm phân là tương tự như quá trình nguyên phân. 

Giảm phân là quá trình phân bào chỉ xảy ra ở các tế bào sinh dục chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng), tạo ra các giao tử (tinh trùng hoặc trứng) mang một nửa bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ ban đầu. Đặc điểm của lần phân bào II giống hệt nguyên phân tuy nhiên trước phân bào II có kì trung gian rất ngắn và không diễn ra sự nhân đôi NST ở lần phân bào này.

Điều đúng khi nói về sự giảm phân ở tế bào là

Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp, nhưng NST chỉ nhân đôi 1 lần.
Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp xảy ra ở cơ quan sinh sản nhưng chỉ trải qua một lần nhân đôi ADN.

Giảm phân chỉ xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở các tế bào sinh dục chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng) tạo ra các giao tử là tinh trùng hoặc trứng với 1/2 bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ.

Trong giảm phân, ở kì sau I và kì sau II có điểm giống nhau là

Trong giảm phân, ở kì sau I và kì sau II có điểm giống nhau là có sự phân li các NST về 2 cực tế bào.

Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở các tế bào sinh dục chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng) tạo ra các giao tử là tinh trùng hoặc trứng với 1/2 bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ.

Hiện tượng xảy ra trong giảm phân nhưng không có trong nguyên phân là

A, C, D đều xảy ra cả trong giảm phân và nguyên phân.
Trong nguyên phân, không có hiện tượng tiếp hợp giữa 2 NST kép trong từng cặp tương đồng

Điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân là

Điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân là:
+ Nguyên phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dưỡng còn giảm phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục.
+ Nguyên phân chỉ trải qua 1 lần phân bào, còn giảm phân trải qua 2 lần phân bào.

Nguyên phân khác giảm phân ở điểm nào?

Nguyên phân khác giảm phân ở điểm chỉ có một lần phân đôi NST và một lần tạo thoi vô sắc ở kỳ đầu

Giảm phân khác nguyên phân ở điểm cơ bản nào ?

A sai
, giảm phân không phải là hình thức sinh sản, đây là quá trình hình thành giao tử
B đúng
C chưa phải là đặc điểm cơ bản

D sai

, ở kỳ sau GP II có sự phân ly đồng đều của các NST đơn

Các hoạt động xảy ra trong giảm phân mà không xảy ra trong nguyên phân

Hoạt động tiếp hợp và trao đổi chéo NST và NST kép phân li về 2 cực của tể bào chỉ xảy ra trong giảm phân

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X