Crăckinh dầu mỏ để thu được

Xuất bản: 28/10/2021 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Crăckinh dầu mỏ để thu được

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Crăckinh dầu mỏ để thu được hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối nhỏ hơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Dầu mỏ nước ta có hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh là

A. nhỏ hơn 0,5%.

B. lớn hơn 0,5%.

C. bằng 0,5%

D. bằng 0,05%.

Nhận xét nào sau đây là đúng về dầu mỏ

A. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước, nhẹ hơn nước

B. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu đen, không tan trong nước, nặng hơn nước

C. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, tan trong nước, nhẹ hơn nước

D. Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, tan trong nước, nặng hơn nước

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X