Có 2 dung dịch K2SO4 , K2CO3 thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết 2 dung dịch

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 19/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Có 2 dung dịch K2SO4 , K2CO3 thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết 2 dung dịch ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Hóa 9 Chương 3 phần 1

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Có 2 dung dịch K2SO4 , K2CO3 thuốc thử nào có thể nhận biết 2 dung dịch trên?

TRẢ LỜI

Sử dụng dung dịch HCl có thể nhận biết K2SO4 , K2CO3.

  • Khi cho dung dịch HCl, phản ứng xảy ra và có khí thoát ra thì chất ban đầu là K2CO3.
Phương trình phản ứng diễn ra như sau: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 ↑ + H2O
  • Khi cho dung dịch HCl, mẫu thử không hiện tượng thì chất ban đầu là là K2SO4

Những điều cần biết về K2CO3

:

Kali cacbonat là một muối trắng, hòa tan trong nước (không tan trong ethanol), tạo thành một dung dịch kiềm mạnh. Nó có thể được tạo thành như là sản phẩm của Kali hidroxit hấp thụ phản ứng với Cacbon dioxit.  Kali cacbonat là chất hóa học chảy rửa, thường hiện diện trong dạng chất rắn ẩm hoặc ướt.

K2CO3 có các tính chất hóa học đặc trưng:
  • Tác dụng với axit mạnh hơn để tạo thành muối mới như axit axetic, axit sunfuric, axit nitric, axit selenic:

K2CO3 + 2CH3COOH → 2CH3COOK + CO2↑ + H2O

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2↑ + H2O
  • K2CO3 phản ứng với dung dịch kiềm để tạo muối:
K2CO3 + NaOH → Na2CO3 + KOH
  • K2CO3 tác dụng với dung dịch muối để tạo muối mới bền vững hơn:
K2CO3 + NaCl → KCl + Na2CO3
  • Do là một muối axit yếu nên K2CO3 dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao để giải phóng ra khí cacbonic:
K2CO3 → K2O + CO2
Câu hỏi liên quan
Trong các chất sau: CH4 , CO , C2H6 , K2CO3 , C2H5ONa có

A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ

B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ

C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ

D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X