Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối $MgC{O_3}$ và $RC{O_3}$ vào dung dịch ${H_2}S{O_4}$ loãng, thu được 4,48 lít khí $C{O_2}$ (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí $C{O_2}$ (đktc). Khối lượng của Z là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối $MgC{O_3}$ và $RC{O_3}$ vào dung dịch ${H_2}S{O_4}$ loãng, thu được 4,48 lít khí $C{O_2}$ (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí $C{O_2}$ (đktc). Khối lượng của Z là 88,5g.
Giải:
$MgC{O_3} + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + C{O_2} + {H_2}O$
$RC{O_3} + {H_2}S{O_4} \to RS{O_4} + C{O_2} + {H_2}O$
${H_2}S{O_4}$ hết (vì X nung chỉ ra $C{O_2}$)
BTKL: ${m_{MgC{O_3}}}_{ + RC{O_3}} + {m_{{H_2}S{O_4}}} = {m_X} + {m_Y} + {m_{{H_2}O}} + {m_{C{O_2}}}$
$ \Rightarrow {m_X} = 115,3 + 0,2.98 - 12 - 0,2\left( {18 + 44} \right) = 110,5\left( g \right)$
Nung X thu 11,2 lít $C{O_2}$ và rắn Z.
${m_Z} = {m_X} - {m_{C{O_2}}} = 110,5 - 0,5.44 = 88,5\left( g \right)$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X