Chỉ số thể hiện tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chỉ số thể hiện tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát ở quần xã là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Độ thường gặp thể hiện tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát ở quần xã.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:

Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã.

Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây:

Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là Khống chế sinh học.

Số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường. Hiện tượng này gọi là:

Số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường gọi là sự cân bằng sinh học trong quần xã.

Số lượng các loài trong quần xã thể hiện ở chỉ số nào sau đây:

Số lượng các loài trong quần xã thể hiện ở các chỉ số độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều.

Sự phân tầng trong quần xã có vai trò:
1 – giảm sự cạnh tranh giữa các loài.
2 – tăng khả năng sử dụng nguồn sống.
3 – mở rộng phạm vi phân bố của mỗi loài.
4 – mở rộng ổ sinh thái của mỗi loài.

Sự phân tầng trong quần xã có vai trò:

  1. Giảm sự cạnh tranh giữa các loài.
  2. Tăng khả năng sử dụng nguồn sống.
Theo SGK Sinh học 12 trang 176
Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. Nhìn chung, sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.

Độ nhiều của quần xã thể hiện ở:

Độ nhiều của quần xã thể hiện ở mật độ các cá thể của từng quần thể trong quần xã.

Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

Quần xã có những đặc trưng cơ bản về số lượng và thành phần các loài sinh vật.

Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:

Quần xã là tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật còn quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài.

Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật ?

Một đàn chuột đồng không phải là quần xã sinh vật, mà là một quần thể.

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X