Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 16/05/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 3 nguyên tố C, H, O .
Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m và được chia thành ba nhóm chủ yếu sau đây:
- Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được.(Ví dụ: glucozơ, fructozơ).
- Đissaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân mỗi phân tử sinh ra hai phân tử monosaccarit.(Ví dụ: saccarozơ, mantozơ)
- Polisaccarit là nhóm cacbohidrat phức tạp, khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử đều sinh ra nhiều phân tử monosaccarit (Ví dụ: Tinh bột , xenlulozơ)
Một số tính chất hóa học của Cacbonhidrat cần lưu ý:

  • Glucozơ có phản ứng của chức anđehit
  • Fructozơ cũng có phản ứng tráng bạc do trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển hóa thành glucozơ
  • Glucozơ, fructozơ, saccarozơ và xenlulozơ có phản ứng của chức poliancol
  • Glucozơ, fructozơ, saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2​ cho các hợp chất tạo màu xanh lam.
  • Xenlulozơ tác dụng với axit nitric đậm đặc cho xenlulozơ trinitrat (Được dùng làm thuốc súng không khói)
  • Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ có phản ứng thủy phân nhờ xúc tác axit hay enzim thích hợp
  • Phản ứng lên men rượu

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X