Cacbohidrat gồm các loại

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cacbohidrat gồm các loại

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cacbohidrat cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm các loại: đường đơn, đường đôi và đường đa.
Cacbohiđrat được hình thành chủ yếu từ ba loại nguyên tố chính là C, H, O và chúng được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Một trong những đơn phân cấu tạo chủ yếu nên nhiều loại cacbohiđrat chính là đường đơn chứa 6 cacbon. Chúng là đường glucozo, fructozo và galactozo.
Cacbohidrat bao gồm 3 loại đường chính là đường đơn, đường đôi và đường đa.
- Đường đơn (hay có tên khoa học là Mônôsaccarit). Ví dụ: đường Glucôzơ, đường Fructôzơ (đường trong các loại quả) và đường Galactôzơ (đường chứa trong sữa).
- Đường đôi (hay có tên khoa học là Đisaccarit). Ví dụ: Đường mía (có tên khoa học là Saccarôzơ), đường mạch nha, đường Lactôzơ, hay đường Mantôzơ…
- Đường đa (Pôlisaccarit). Ví dụ: Xenlulôzơ, Glicôgen, tinh bột hay Kitin…

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cacbohidrat không có chức năng nào sau đây?

Cacbohidrat không có chức năng điều hòa sinh trưởng cho tế bào và cơ thể.
Bổ sụng: Cacbohiđrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 3 nguyên tố : C, H, O. Dựa vào số lượng đơn phân trong phân tử, người ta chia cacbohiđrat thành 3 loại : đường đơn (glucôzơ, fructôzơ,…), đường đôi (lactôzơ, saccarôzơ,…) và đường đa (tinh bột, xenlulôzơ,…).

Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn,đường đôi và đường đa?

Dựa vào số lượng đơn phân có trong phân tử, người ta chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa.

Cacbohidrat không có chức năng nào sau đây?

Cacbohidrat không có chức năng nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể

Chất nào sau đây là tên của một cacbohidrat:

Glucozơ là tên của một cacbohidrat.

Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là

Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là cacbohyđrat (cacbohiđrat).
- Cacbohiđrat (còn gọi là gluxit hoặc saccarit) là những HCHC tạp chức thường có công thức chung là Cn(H2O)m, có chứa nhiều nhóm OH và nhóm cacbonyl (anđehit hoặc xeton) trong phân tử.

Để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa, người ta dựa vào?

Dựa vào số lượng đơn phân có trong phân tử, người ta chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa.

Cacbohidrat ở dạng polime là

Cacbohidrat ở dạng polime là xenlulozơ

Cacbohidrat thuộc loại hợp chất hữu cơ

Cacbohidrat thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X