Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 4 - Định luật phản xạ ánh sáng có đáp án

Câu 2. Khi chiếu một tia sáng tới gương phẳng thì góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới có tính chất:

A. bằng hai lần góc tớ

B. bằng góc tới

C. bằng nửa góc tới

D. Tất cả đều sai

Câu 3. Chọn câu đúng?

A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới.

B. Tia phản xạ, tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cùng nằm trong một mặt phẳng.

C. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cũng chứa tia phản xạ.

D. Cả A, B, C

Câu 5. Vật nào sau đây không thể xem là gương phẳng?

A. Màn hình tivi

B. Mặt hồ nước trong

C. Mặt tờ giấy trắng

D. Miếng thủy tinh không tráng bạc nitrat

Câu 12. Trong các vật sau đây, vật nào có thể được coi là một gương phẳng?

A. Mặt phẳng của tờ giấy

B. Mặt nước đang gợn sóng

C. Mặt phẳng của một tấm kim loại nhẵn bóng

D. Mặt đất

Câu 15. Ảnh của vật tạo bởi gương là:

A. Hình của một vật quan sát được trong gương

B. Hình của một vật quan sát được sau gương

C. Hình của một vật quan sát được trên màn

D. Hình của một vật quan sát được trên màn qua gương

Câu 16. Chọn phát biểu đúng:

A. Ảnh của vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được trong gương

B. Ảnh của vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được sau gương

C. Ảnh của vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được trên màn

D. Ảnh của vật tạo bởi gương là hình của một vật quan sát được trên màn qua gương

Câu 17. Hiện tượng phản xạ ánh sáng là:

A. Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị khúc xạ qua gương

B. Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào mặt nước bị nước cho đi là là trên mặt nước

C. Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ

D. Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào nước bị gãy khúc.

Câu 18. Hiện tượng ánh sáng khi gặp mặt gương phẳng bị hắt lại theo một hướng xác định là hiện tượng:

A. Tán xạ ánh sáng

B. Khúc xạ ánh sáng

C. Nhiễu xạ ánh sáng

D. Phản xạ ánh sáng

Câu 19. Theo định luật phản xạ ánh sáng:

A. Góc phản xạ bằng góc tới

B. Pháp tuyến là đường phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới

C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến

D. Cả A, B, C đúng

Câu 20. Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng?

A. Góc phản xạ lớn hơn góc tới

B. Góc phản xạ nhỏ hơn góc tới

C. Góc phản xạ bằng góc tới

D. Góc phản xạ bằng nửa góc tới

Câu 21. Góc phản xạ là góc hợp bởi:

A. Tia phản xạ và mặt gương

B. Tia phản xạ và pháp tuyến của gương tại điểm tới

C. Tia tới và pháp tuyến

D. Tia tới và mặt gương

Câu 22. Chọn câu đúng:

A. Góc phản xạ là góc hợp bởi tia phản xạ và mặt gương

B. Góc phản xạ là góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến của gương tại điểm tới

C. Góc phản xạ là góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến

D. Góc phản xạ là góc hợp bởi tia tới và mặt gương

Câu 23. Chọn câu đúng:

A. Góc tới là góc hợp bởi tia phản xạ và mặt gương

B. Góc tới là góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến của gương tại điểm tới

C. Góc tới là góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến

D. Góc tới góc hợp bởi tia tới và mặt gương

Câu 25. Trong hiện tượng phản xạ toàn phần:
Tia SI được gọi là:

A. Tia tới

B. Tia phản xạ

C. Pháp tuyến

D. Mặt gương

Câu 26. Trong hiện tượng phản xạ ánh sáng

A. Tia SI được gọi là tia tới

B. Tia SI được gọi là tia phản xạ

C. Tia SI được gọi là pháp tuyến

D. Tia SI được gọi là mặt gương

Câu 28. Một tia sáng chiếu đến gương, thu được tia phản xạ như hình vẽ:
So sánh góc 1 và 2

A. Góc 1 lớn hơn góc 2

B. Góc 1 bằng góc 2

C. Góc 1 nhỏ hơn góc 2

D. Góc 1 khác góc 2

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 15A
Câu 2ACâu 16A
Câu 3DCâu 17C
Câu 4CCâu 18D
Câu 5CCâu 19D
Câu 6ACâu 20C
Câu 7CCâu 21B
Câu 8ACâu 22B
Câu 9DCâu 23C
Câu 10BCâu 24A
Câu 11DCâu 25A
Câu 12CCâu 26A
Câu 13ACâu 27B
Câu 14DCâu 28B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X