Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 11: Độ cao của âm

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 11 - Độ cao của âm có đáp án

Câu 1. Khi gõ vào mặt trống thì mặt trống rung động phát ra âm thanh. Nhưng khi cho con lắc dao động thì không nghe thấy âm thanh. Có người giải thích như sau, chọn câu giải thích đúng?

B. Con lắc là nguồn phát ra âm thanh nhưng tần số nhỏ (hạ âm) nên tai người không nghe được.

C. Vì dây của con lắc ngắn nên con lắc không có khả năng phát ra âm thanh.

A. Con lắc không phải là nguồn âm.

D. Con lắc chuyển động nên không phát ra âm thanh.

Câu 2. Tần số dao động càng cao thì

B. âm nghe càng to

C. âm nghe càng vang xa

A. âm nghe càng trầm

D. âm nghe càng bổng

Câu 3. Kết luận nào sau đây là sai?

A. Tai của người nghe được hạ âm và siêu âm.

B. Hạ âm là những âm thanh có tần số nhỏ hơn 20Hz.

C. Máy phát siêu âm là máy phát ra âm thanh có tần số lớn hơn 20000Hz.

D. Một số động vật có thể nghe được âm thanh mà tai người không nghe được.

Câu 4. Chọn phát biểu đúng?

A. Tần số là số dao động vật thực hiện được trong một khoảng thời gian nào đó.

B. Đơn vị tần số là giây (s).

C. Tần số là đại lượng không có đơn vị.

D. Tần số là số dao động thực hiện được trong 1 giây.

Câu 6. Hãy xác định dao động nào có tần số lớn nhất trong số các dao động sau đây?

A. Vật trong 5 giây có 500 dao động và phát ra âm thanh.

B. Vật dao động phát ra âm thanh có tần số 200Hz.

C. Trong 1 giây vật dao động được 70 dao động.

D. Trong một phút vật dao động được 1000 dao động.

Câu 8. So sánh tần số dao động của các nốt nhạc RÊ và MI, của các nốt nhạc RÊ và FA:

A. Tần số của nốt nhạc RÊ nhỏ hơn MI, RÊ bằng FA.

B. Tần số của nốt nhạc RÊ nhỏ hơn MI, RÊ lớn hơn FA.

C. Tần số của nốt nhạc RÊ lớn hơn MI, RÊ nhỏ hơn FA.

D. Tần số của nốt nhạc RÊ nhỏ hơn MI, RÊ nhỏ hơn FA.

Câu 10. Tai con người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng nào?

A. ${2}{H}{z}{-}{2000}{H}{z}$

B. ${20}{H}{z}{-}{20000}{H}{z}$

C. ${20}{H}{z}{-}{2000}{H}{z}$

D. ${2}{H}{z}{-}{20000}{H}{z}$

Câu 11. Thông thường, tai người có thể nghe được âm có tần số:

A. Nhỏ hơn 20Hz

B. Lớn hơn 20000Hz

C. Trong khoảng 20Hz - 20000Hz

D. Kết hợp cả A, B, C

Câu 12. Hạ âm là:

A. Các âm có tần số trên 20000Hz

B. Các âm có tần số dưới 20000Hz

C. Các âm có tần số trên 20Hz

D. Các âm có tần số dưới 20Hz

Câu 13. Âm có tần số dưới 20Hz là:

A. Hạ âm

B. Âm thanh

C. Siêu âm

D. Tất cả đều sai

Câu 14. Siêu âm là:

A. Các âm có tần số trên 20000Hz

B. Các âm có tần số dưới 20000Hz

C. Các âm có tần số trên 20Hz

D. Các âm có tần số dưới 20Hz

Câu 15. Âm có tần số trên 20000Hz là:

A. Hạ âm

B. Âm thanh

C. Siêu âm

D. Tất cả đều sai

Câu 16. Cầm một cái que và vẫy. Khi vẫy nhanh thì bắt đầu nghe thấy tiếng rít. Khi đó, có thể kết luận gì về tần số dao động của cái que?

A. Tần số dao động của cái que lớn hơn 20Hz

B. Tần số dao động của cái que nhỏ hơn 20Hz

C. Tần số dao động của cái que lớn hơn 20000Hz

D. Không thể biết được tần số dao động của cái que lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu Hz

Câu 17. Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Hình dạng nhạc cụ

B. Vẻ đẹp nhạc cụ

C. Kích thước của nhạc cụ

D. Tần số của âm phát ra

Câu 18. Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Hình dạng nhạc cụ

B. Vẻ đẹp nhạc cụ

C. Kích thước của nhạc cụ

D. Tần số của âm phát ra

Câu 19. Chỉ ra câu kết luận đúng trong các câu sau:

A. Âm phát ra càng bổng khi tần số dao động càng chậm

B. Âm phát ra càng cao khi tần số dao động càng lớn

C. Âm phát ra càng trầm khi tần số dao động càng cao

D. Âm phát ra càng thấp khi tần số dao động càng nhanh

Câu 20. Chọn câu sai:

A. Tai người có thể nghe được âm có tần số trong một khoảng nhất định

B. Đơn vị của tần số là héc (Hz)

C. Các âm có độ cao khác nhau có tần số khác nhau

D. Căn cứ vào tần số chưa thể so sánh độ cao của âm

Câu 21. Bóp tay vào con chút chít đồ chơi thấy có tiếng kêu . Âm thanh đó gây bởi dao động của bộ phận nào?

A. Bàn tay

B. Bộ phận "lưỡi gà " của con chút chít

C. Vỏ con chút chít

D. Không khí ở bên trong con chút chít

Câu 22. Bộ phận nào sau đây dao động khi cái trống phát ra âm thanh:

A. Mặt trống

B. Dùi trống

C. Bàn tay

D. Vỏ trống

Câu 24. Âm phát ra cao hơn khi nào?

A. Khi tần số dao động lớn hơn

B. Khi tần số dao động không thay đổi

C. Khi tần số dao động nhỏ hơn

D. Không cần điều kiện nào

Câu 25. Âm phát ra càng thấp khi

A. tần số dao động càng nhỏ.

B. vận tốc truyền âm càng nhỏ.

C. biên độ dao động càng nhỏ.

D. quãng đường truyền âm càng nhỏ.

Câu 26. Chọn câu sai:

A. Tai người có thể nghe được âm có tần số trong một khoảng nhất định

B. Đơn vị của tần số là héc

C. Các âm có độ cao khác nhau có tần số khác nhau

D. Căn cứ vào tần số ta chưa thể so sánh dược độ cao của âm.

Câu 27. Khi bay, muỗi thường phát ra âm "vo ve" (âm bổng), còn ong thì phát ra tiếng "vù vù" (âm trầm). Cách giải thích nào sau đây là đúng?

A. Cánh của con muỗi dài hơn so với cánh con ong.

B. Tần số dao động của cánh con muỗi lớn hơn so với con ong.

C. Số lần đập cánh cảu muỗi ít hơn so với ong

D. Muỗi có bộ phận phát âm tốt hơn ong.

Câu 29. Âm phát ra càng cao khi

A. Độ to của âm càng lớn

B. Thời gian để thực hiện một dao động càng lớn

C. Tần số dao động càng lớn

D. Vận tốc truyền âm càng lớn

Câu 30. Tần số dao động càng lớn thì

A. Âm phát ra càng nhỏ

B. Âm nghe càng vang xa

C. Âm nghe càng rõ

D. Âm phát ra càng cao

Câu 31. Âm phát ra cao hơn khi nào

A. Khi tần số dao động lớn hơn

B. Khi tần số dao động không thay đổi

C. Khi tần số dao động nhỏ hơn

D. Không cần điều kiện nào

Câu 32. Âm phát ra càng thấp khi

A. tần số dao động càng nhỏ

B. vận tốc truyền âm càng nhỏ

C. biên độ dao động càng nhỏ

D. quãng đường truyền âm càng nhỏ

Câu 33. Chọn câu đúng

A. Tai người nghe được các âm thanh có tần số nhỏ hơn 20 Hz

B. Tai người nghe được các âm thành có tần số lớn hơn 20000 Hz

C. Tai người nghe được các âm thanh có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz

D. Tai người nghe được mọi âm thanh

Câu 34. Chọn câu sai :

A. Tai người có thể nghe được âm có tần số trong một khoảng nhất định

B. Đơn vị của tần số là héc

C. Các âm có độ cao khác nhau có tần số khác nhau

D. Căn cứ vào tần số ta chưa thể so sánh dược độ cao của âm

Câu 36. Khi bay, muỗi thường phát ra âm "vo ve" (âm bổng), còn ong thì phát ra tiếng "vù vù" (âm trầm). Cách giải thích nào sau đây là đúng

A. Cánh của con muỗi dài hơn so với cánh con ong

B. Tần số dao động của cánh con muỗi lớn hơn so với con ong

C. Số lần đập cánh cảu muỗi ít hơn so với ong

D. Muỗi có bộ phận phát âm tốt hơn ong

Câu 37. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây

A. Tần số là thời gian vật thực hiện được 10 dao động

B. Tần số là số dao động vật thực hiện trong thời gian 2 ngày

C. Tần số là thời gian vật thực hiện được 1 dao động

D. Tần số là số dao động vật thực hiện trong thời gian 1 giây

Câu 38. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây

A. Tần số là thời gian vật thực hiện được 10 dao động

B. Tần số là số dao động vật thực hiện trong thời gian 2 ngày

C. Tần số là thời gian vật thực hiện được 1 dao động

D. Tần số là số dao động vật thực hiện trong thời gian 1 giây

Câu 39. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây

A. Tần số là thời gian vật thực hiện được 10 dao động

B. Tần số là số dao động vật thực hiện trong thời gian 2 ngày

C. Tần số là thời gian vật thực hiện được 1 dao động

D. Tần số là số dao động vật thực hiện trong thời gian 1 giây

Câu 40. Tần số là:

A. Khoảng thời gian vật thực hiện được một dao động

B. Số dao động trong một giây

C. Số dao động trong một phút

D. Khoảng thời gian vật thực hiện được 60 dao động

Câu 41. Chọn câu đúng:

A. Tần số là khoảng thời gian vật thực hiện được một dao động

B. Tần số là số dao động trong một giây

C. Tần số là số dao động trong một phút

D. Tần số là khoảng thời gian vật thực hiện được 60 dao động

Câu 42. ...........là số dao động trong một giây.

A. Vận tốc

B. Biên độ

C. Chu kì

D. Tần số

Câu 43. Tần số là gì?

A. Tần số là số dao động trong một giờ

B. Tần số là số dao dộng trong một giây

C. Tần số là số dao động trong một phút

D. Tần số là số dao dộng trong một thời gian nhất định

Câu 44. Dao động càng nhanh thì tần số dao động:

A. Không thay đổi

B. Càng nhỏ

C. Càng lớn

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 45. Chỉ ra câu kết luận đúng trong các câu sau:

A. Dao động càng nhanh thì tần số dao động không thay đổi

B. Dao động càng nhanh thì tần số dao động càng nhỏ

C. Dao động càng nhanh thì tần số dao động càng lớn

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 46. Đơn vị của tần số là:

A. Ki-lô-mét (km)

B. Giờ (h)

C. Héc (Hz)

D. Mét trên giây( (m/s)

Câu 47. Đơn vị của tần số là:

A. s (giây)

B. m/s (mét trên giây)

C. dB (dexiben)

D. Hz (héc)

Câu 50. Vật nào trong các vật sau đây dao động với tần số lớn nhất?

A. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động

B. Trong một phút, con lắc thực hiện được 300 dao động

C. Trong ba giây, mặt trống thực hiện được 500 dao động

D. Trong mười giây, dây chun thực hiện được 650 dao động

Câu 51. Vật nào trong các vật sau đây dao động với tần số nhỏ nhất?

A. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động

B. Trong một phút, con lắc thực hiện được 300 dao động

C. Trong ba giây, mặt trống thực hiện được 500 dao động

D. Trong mười giây, dây chun thực hiện được 650 dao động

Câu 52. Độ cao của âm phụ thuộc vào?

A. Tần số

B. Biên độ

C. Độ to

D. Cường độ

Câu 53. Chọn câu đúng:

A. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số

B. Độ cao của âm phụ thuộc vào biên độ

C. Độ cao của âm phụ thuộc vào độ to

D. Độ cao của âm phụ thuộc vào cường độ

Câu 55. Chỉ ra kết luận đúng trong các câu sau:

A. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng trầm

B. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng bổng

C. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng vang

D. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng truyền đi xa

Câu 56. Tần số âm càng thấp thì:

A. Âm nghe càng trầm

B. Âm nghe càng to

C. Âm nghe càng vang xa

D. Âm nghe càng bổng

Câu 57. Âm phát ra càng cao (càng bổng) thì tần số dao động.......

A. Càng lớn

B. Càng nhỏ

C. Càng mạnh

D. Càng yếu

Câu 58. Âm phát ra càng thấp (càng trầm) thì tần số dao động.......

A. Càng lớn

B. Càng nhỏ

C. Càng mạnh

D. Càng yếu

Câu 61. Bằng cách quan sát và lắng nghe dây đàn dao động khi ta lên dây đàn, ta có thể kết luận nào sau đây?

A. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng nhanh, âm phát ra có tần số càng lớn

B. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng chậm, âm phát ra có tần số càng nhỏ

C. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng mạnh, âm phát ra nghe càng nhỏ

D. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng yếu, âm phát ra nghe càng to

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 11: Độ cao của âm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 32A
Câu 2DCâu 33C
Câu 3CCâu 34D
Câu 4DCâu 35A
Câu 5BCâu 36B
Câu 6BCâu 37D
Câu 7CCâu 38D
Câu 8DCâu 39D
Câu 9BCâu 40B
Câu 10BCâu 41B
Câu 11CCâu 42D
Câu 12DCâu 43B
Câu 13ACâu 44C
Câu 14ACâu 45C
Câu 15CCâu 46C
Câu 16ACâu 47D
Câu 17DCâu 48B
Câu 18DCâu 49A
Câu 19BCâu 50A
Câu 20DCâu 51B
Câu 21BCâu 52A
Câu 22ACâu 53A
Câu 23CCâu 54B
Câu 24ACâu 55B
Câu 25ACâu 56A
Câu 26ACâu 57A
Câu 27BCâu 58B
Câu 28ACâu 59C
Câu 29CCâu 60A
Câu 30DCâu 61A
Câu 31A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X