Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 25 Từ cảm

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 25 Từ cảm có đáp án

Câu 1. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hiện tượng tự cảm không phải là hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Hiện tượng tự cảm không xảy ra ở các mạch điện xoay chiều.

C. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

D. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của từ trường bên ngoài mạch điện.

Câu 2. Đơn vị của độ tự cảm là

A. Vôn (V).

B. Henry (H).

C. Tesla (T).

D. Vêbe (Wb).

Câu 3. Khi đưa vào trong lòng ống dây một vật liệu có độ từ thẩm μ, lấp đầy ống dây thì độ tự cảm của nó

A. tăng μ lần

B. giảm μ lần

C. không thay đổi

D. có thể tăng hoặc giảm tuỳ vào bản chất của vật liệu từ

Câu 4. Trong thí nghiệm về hiện tượng tự cảm và ngắt mạch, người ta đưa lõi sắt vào trong lòng ống dây để

A. tăng điện trở của ống dây

B. tăng cường độ dòng điện qua ống dây

C. làm cho bóng đèn mắc trong mạch không bị cháy

D. tăng độ tự cảm của ống dây

Câu 5. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

B. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với thời gian dòng điện chạy trong mạch

C. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch

D. Suất điện động tự cảm của ống dây không phụ thuộc vào độ tự cảm của ống dây

Câu 6. Hệ số tự cảm (độ tự cảm) của ống dây có ý nghĩa vật lí gì?

A. cho biết số vòng dây của ống dây là lớn hay nhỏ

B. cho biết thế tích của ống dây là lớn hơn hay nhỏ

C. cho biết từ trường sinh ra là lớn hay nhỏ khi có dòng điện di qua

D. cho biết từ thông qua ống dây là lớn hay nhỏ khi có dòng điện đi qua

Câu 7. Gọi N là số vòng dây, 𝑙 là chiều dài, S là tiết diện của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là:

A. L = $4π{.}10^{{-}7}$${.}{n}{.}{S}$

B. L = $4π{.}10^{{-}7}$${.}{N}^2{.}{S}$

C. L = $4π{.}10^{{-}7}{.}$$\dfrac{N^2}{l}$${.}{S}$.

D. L = $4π{.}10^{{-}7}$${.}\dfrac{N^2}{l^2}$${.}{S}$

Câu 8. Gọi N là số vòng dây, 𝑙 là chiều dài, V là thể tích của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là:

A. L = $4π{.}10^{{-}7}$${N}{V}$

B. L = $4π{.}10^{{-}7}$${N}^2{V}$

C. L = $4π{.}10^{{-}7}$$\dfrac{N^2}{l}$V

D. L = $4π{.}10^{{-}7}$$\dfrac{N^2}{l^2}$V

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 25 Từ cảm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9A
Câu 2BCâu 10D
Câu 3ACâu 11C
Câu 4DCâu 12B
Câu 5CCâu 13B
Câu 6DCâu 14C
Câu 7CCâu 15A
Câu 8DCâu 16D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X