Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 23 Từ thông. Cảm ứng điện từ có đáp án

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông?

A. Biểu thức định nghĩa của từ thông là $Φ=B.S.cosα$

B. Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là một đại lượng đại số

D. Từ thông là một đại lượng có hướng.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Từ thông là một đại lượng vô hướng

B. Từ thông qua mặt phẳng khung dây bằng 0 khi khung dây dẫn đặt trong từ trường có các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây

C. Từ thông qua một mặt kín luôn khác 0

D. Từ thông qua một mặt kín có thể bằng 0 hoặc khác 0

Câu 3. Đơn vị của từ thông có thể là

A. tesla trên mét (T/m)

B. tesla nhân với mét (T.m)

C. tesla trên mét bình phương ($T/m^2$)

D. tesla nhân mét bình phương ($T.m^2$)

Câu 4. Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

A. các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây

B. các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.

C. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc $0^0$

D. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc $40^0$

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng với định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng ?

A. Nếu từ thông ban đầu qua mạch kín tăng thì từ trường cảm ứng ngược chiều từ trường ban đầu. Từ trường cảm ứng sẽ cùng chiều từ trường ban đầu nếu từ thông qua mạch kín giảm.

B. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.

C. Khi từ thông qua mạch kín biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên.

D. Từ trường của dòng điện cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài sinh ra dòng điện cảm ứng.

Câu 7. Khi phân tích thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ, người ta phát hiện ra:

A. điện trường xoáy.

B. từ trường xoáy.

C. điện từ trường.

D. điện trường.

Câu 9. Đơn vị của từ thông là

A. Testla (T)

B. Ampe ( A)

C. Vebe (Wb)

D. Vôn (V)

Câu 23. Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO' song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng

B. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO' song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung không có dòng điện cảm ứng

C. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO' vuông góc với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng

D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO' hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng

Câu 24. Phát biểu nào sau đây là đúng về định luật Lenxơ?

A. Dòng điện cảm ứng có chiều mà có số đường sức từ giảm đi

B. Dòng điện cảm ứng có chiều mà có số đường sức từ tăng lên

C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra cùng chiều với nguyên nhân đã sinh ra nó

D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó

Câu 25. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên gọi là

A. Hiện tượng cộng hưởng điện

B. Hiện tượng chồng chất điện trường

C. Hiện tượng chồng chất điện trường

D. Hiện tượng chồng chất từ trường

Câu 26. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức

A. $e_C=\dfrac{|∆ϕ|}{∆t}$

B. $e_C=\left|{∆ϕ}\right|∆t$

C. $e_C=\dfrac{|∆t|}{∆ϕ}$

D. $e_C=-\dfrac{∆ϕ}{∆t}$

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 19B
Câu 2CCâu 20D
Câu 3DCâu 21A
Câu 4ACâu 22A
Câu 5DCâu 23A
Câu 6ACâu 24D
Câu 7BCâu 25C
Câu 8BCâu 26A
Câu 9CCâu 27C
Câu 10BCâu 28C
Câu 11CCâu 29B
Câu 12CCâu 30A
Câu 13ACâu 31C
Câu 14DCâu 32B
Câu 15DCâu 33D
Câu 16DCâu 34C
Câu 17ACâu 35C
Câu 18C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X