Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ có đáp án

Câu 13. Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ thì:

A. Lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.

B. Lực từ tăng khi tăng cường độ dòng điện

C. Lực từ giảm khi tăng cường độ dòng điện

D. Lực từ đổi chiều khi ta đổi chiều dòng điện

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều dòng điện

B. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều đường cảm ứng từ

C. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi tăng cường độ dòng điện

D. Lực từ tác dụng lên dòng điện không đổi chiều khi đồng thời đổi chiều dòng điện và đường cảm ứng từ

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện trong đoạn dây

B. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với chiều dài của đoạn dây

C. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với góc hợp bở đoạn dây và đường sức từ

D. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều

A. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện trong đoạn dây

B. Tỉ lệ thuận với bình phương chiều dài của đoạn dây

C. Tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ

D. Tỉ lệ thuận với cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì

A. Lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây

B. Lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây

C. Lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ

D. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với dòng điện

B. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với đường cảm ứng từ

C. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và đường cảm ứng từ

D. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương tiếp tuyến với các đường cảm ứng từ

Câu 20. Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua. Hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với nhau qua dây. Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Vectơ cảm ứng từ tại M và N bằng nhau

B. M và N đều nằm trên một đường sức từ

C. Cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau

D. Cảm ứng từ tại M và N có độ lớn bằng nhau

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 11 B
Câu 2 B Câu 12 D
Câu 3 D Câu 13 A
Câu 4 A Câu 14 C
Câu 5 D Câu 15 C
Câu 6 A Câu 16 D
Câu 7 A Câu 17 D
Câu 8 B Câu 18 B
Câu 9 B Câu 19 D
Câu 10 C Câu 20 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X