Trắc nghiệm vật lý 10 bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 21 - Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định có đáp án

Câu 1. Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không chuyển động tịnh tiến dưới tác dụng của các lực khi

A. các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm

B. các lực tác dụng từng đôi một trực đối.

C. các lực tác dụng phải đồng quy

D. tổng các lực tác dụng phải bằng 0

Câu 2. Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay dưới tác dụng của các lực khi

A. các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm

B. các lực tác dụng từng đôi một trực đối.

C. các lực tác dụng phải đồng quy

D. tổng momen của các lực tác dụng đối với cùng một trục quay phải bằng 0.

Câu 3. Một vật rắn chịu tác dụng đồng thời ba lực ${F}_{1}$, ${F}_{2}$, ${F}_{3}$như hình 21.1. G là vị trí trọng tâm của vật. Câu nào sau đây là đúng cho tình huống này?

A. Vật không chuyển động tịnh tiến, nhưng thực hiện chuyển động quay.

B. Vật chuyển động tịnh tiến, nhưng không thực hiện chuyển động quay.

C. Vật không chuyển động tịnh tiến cũng không thực hiện chuyển động quay.

D. Vật vừa chuyển động tịnh tiến, vừa thực hiện chuyển động quay.

Câu 4. Một vật rắn có trục quay cố định, nó chịu tác dụng lực $\overrightarrow{F}{}$. Tình huống nào sau đây, vật sẽ không thực hiện chuyển động quay?

A. Giá của lực đi qua trọng tâm của vật

B. Giá của lực song song với trục quay

C. Giá của lực đi qua trục quay.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 8. Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc 6,28 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó đột nhiên mất đi thì

A. Vật dừng lại ngay

B. Vật đổi chiều quay.

C. Vật quay đều với tốc độ góc ${ω}$= 6.28 rad/s.

D. Vật quay chậm dần rồi dừng lại

Câu 9. Đối với vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau đây là đúng?

A. Nếu không chịu momen lực tác dụng thì vật phải đứng yên

B. Khi không còn momen lực tác dụng thì vật đang quay sẽ lập tức dừng lại.

C. Vật quay được là nhờ có momen lực tác dụng lên nó

D. Khi thấy tốc độ góc của vật quay đổi thì chắc chắn là nó đã có momen lực tác dụng lên vật.

Câu 10. Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

A. Khối lượng của vật

B. Hình dạng và kích thước của vật

C. Tốc độ góc của vật

D. Vị trí của trục quay

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2DCâu 7C
Câu 3BCâu 8C
Câu 4BCâu 9D
Câu 5CCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X