Trắc nghiệm vật lý 10 bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 18 - Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực có đáp án

Câu 1. Một thanh đồng chất có trọng lượng P được gắn vào tường nhờ một bản lề và được giữ nằm ngang bằng một dây treo thẳng đứng (Hình 18.1). Xét momen lực đối với bản lề. Hãy chọn câu đúng.

A. Momen của lực căng > momen của trọng lực

B. Momen của lực căng < momen của trọng lực

C. Momen của lực căng = momen của trọng lực

D. Lực căng của dây = trọng lượng của thanh.

Câu 10. Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay khi tổng momen của lực tác dụng bằng 0. Điều này chỉ đúng khi mỗi momen lực tác dụng được tính đối với

A. trọng tâm của vật rắn

B. trọng tâm hình học của vật rắn

C. cùng một trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa lực

D. điểm đặt của lực tác dụng

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 16 B
Câu 2 D Câu 17 B
Câu 3 D Câu 18 C
Câu 4 C Câu 19 A
Câu 5 C Câu 20 D
Câu 6 D Câu 21 B
Câu 7 D Câu 22 D
Câu 8 C Câu 23 B
Câu 9 D Câu 24 A
Câu 10 C Câu 25 C
Câu 11 C Câu 26 C
Câu 12 B Câu 27 D
Câu 13 C Câu 28 A
Câu 14 D Câu 29 A
Câu 15 C Câu 30 D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X