Giá trị của đa thức x + x3 + x5 + ... + x99 tại x = -1 là

02/12/2020 22

Câu Hỏi:
Giá trị của đa thức ${x}{ }{+}{ }{x}^{3}{ }{+}{ }{x}^{5}{ }{+}{ }{.}{.}{.}{ }{+}{ }{x}^{99}$ tại x = -1 là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X