Trắc nghiệm Toán 7 chương 3 bài 4: Số trung bình cộng

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 chương 3 bài 4 - Số trung bình cộng có đáp án

Câu 1. Số trung bình cộng là?

A. 32 kg

B. 32,7 kg

C. 32,5 kg

D. 33 kg

Câu 2. Mốt là?

A. 31

B. 32

C. 28

D. Cả A và B đều đúng

Câu 5. Khoảng thời gian nóng nhất trong năm là

A. Từ tháng 10 đến tháng 12

B. Từ tháng 4 đến tháng 7

C. Từ tháng 1 đến tháng 3

D. Từ tháng 7 đến tháng 10

Câu 6. Dấu hiệu ở đây là gì?

A. Thời gian chạy của học sinh lớp 8

B. Thời gian chạy 50m của học sinh khối 8

C. Thời gian chạy 50m của 44 học sinh lớp 8A

D. Thời gian chạy 50m của một học sinh lớp 8A

Câu 9. Dấu hiệu ở đây là:

A. Chiều cao của học sinh khối 6

B. Chiều cao của một học sinh lớp 6A

C. Chiều cao của 50 học sinh lớp 6A

D. Chiều cao của học sinh của một trường

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 3 bài 4: Số trung bình cộng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2DCâu 7D
Câu 3ACâu 8B
Câu 4ACâu 9B
Câu 5BCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X