Số trung bình cộng của dấu hiệu là:

02/12/2020 3

Câu Hỏi:
Chiều cao của 50 học sinh lớp 6A ( đơn vị đo: cm) được tổng kết trong bảng sau:
Số trung bình cộng của dấu hiệu là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X