Trắc nghiệm Tin học 7 bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 bài 4 (có đáp án): Sử dụng các hàm để tính toán đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 7 bài 4

Câu 1. Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?
Câu 2. Hàm AVERAGE là hàm dùng để:
Câu 3. Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52
Câu 4. Kết quả của hàm sau: =AVERAGE (A1:A4), trong đó: A1 = 16; A2 = 29; A3 = 24 ; A4 = 15
Câu 5. Kết quả của hàm sau: =MAX(A1,A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2
Câu 6. Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 kết quả phép tính nào sau đây đúng:
Câu 7. Kết quả của hàm =Average(3,8,10) là:
Câu 8. Để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 các cách tính nào sau đâu là đúng:
Câu 9. Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?
Câu 10. Trong Excel, giả sử một ô tính được nhập nội dung:
=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết quả của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2CCâu 7B
Câu 3ACâu 8B
Câu 4BCâu 9C
Câu 5CCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X