Hệ CSDL có một người dùng được gọi là gì?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hệ CSDL có một người dùng được gọi là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hệ CSDL có một người dùng được gọi là hệ CSDL cá nhân. Thông thường người này vừa thiết kế, tạo lập, bảo trì , khai thác, tự lập và hiển thị báo cáo. Cá nhân này vừa đóng vai trò người quản trị CSDL, người viết chương trình ứng dụng và là người dùng đầu cuối của hệ thống.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X