Trắc nghiệm sử 9 bài 7 : Các nước Mĩ-Latinh

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 7 - Các nước Mĩ-Latinh có đáp án.

Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ Latinh là thuộc địa của nước nào?
Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là
Câu 3. Quốc gia nào được coi như “ngọn cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh?
Câu 4. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian nào?
Câu 5. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh diễn ra chủ yếu dưới hình thức nào?
Câu 6. Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Mĩ?
Câu 7. Cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh trong những năm 60-80 của thế kỉ XX là đưa tới kết quả gì?
Câu 8. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, kinh tế của các nước Mĩ Latinh có đặc điểm gì nổi bật?
Câu 9. Ngày 1-1-1959 ở Cuba đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
Câu 10. Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?
Câu 11. Tình hình các nước ở khu vực Mĩ La- Tinh có điểm khác so với Châu Á và Châu Phi cùng thời kì là
Câu 12. Thắng lợi được đánh dấu mốc mở đầu phong trào cách mạng Mi La-Tinh là thắng lợi của cách mạng
Câu 13. Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (1953) của nhân dân Cu-ba đã
Câu 14. Sau Chiến tranh Thế Giới thứ hai, phong trào đấu tranh ở khu vực Mĩ Latinh bùng nổ mạnh mẽ và được ví như
Câu 15. Sau thắng lợi của cuộc cách mạng Cu-ba, hình thức đấu tranh chủ yếu ở các nước Mĩ Latinh là
Câu 16. Chi-lê trong những năm 1970-1973, chính phủ của Liên minh đoàn kết nhân dân do tổng thống A-gien-đê lãnh đạo đã
Câu 17. Cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ ở Ni-ca-ra-goa dưới sự lãnh đạo của
Câu 18. Từ những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, chính trị ở các nước Mĩ Latinh gặp nhiều khó khăn, có lúc trở nên căng thẳng là do
Câu 19. Mỹ thống trị khu vực Mỹ La-tinh
Câu 20. Nhiệm vụ cách mạng của Mĩ La-tinh là:
Câu 21. Giai cấp lãnh đạo của cách mạng ở khu vực Mĩ La-tinh:
Câu 22. Chế độ độc tài Ba-ti-xta sụp đổ, cách mạng thắng lợi là ngày nào?

đáp án Trắc nghiệm sử 9 bài 7 : Các nước Mĩ-Latinh

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 12A
Câu 2DCâu 13A
Câu 3DCâu 14B
Câu 4DCâu 15D
Câu 5CCâu 16B
Câu 6CCâu 17A
Câu 7CCâu 18B
Câu 8CCâu 19D
Câu 9BCâu 20A
Câu 10BCâu 21C
Câu 11DCâu 22B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X