Trắc nghiệm sử 9 bài 18 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 18 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có đáp án.

Câu 1. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là do
Câu 2. Vì sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?
Câu 3. Việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được đánh dấu bằng sự kiện
Câu 4. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) được tổ chức tại đâu?
Câu 5. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là
Câu 6. Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai?
Câu 7. Đâu không phải là hạn chế trong Luận cương chính trị của Trần Phú?
Câu 8. Việc ba tổ chức Cộng sản có sự chia rẽ, sau đó được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) để lại kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam?
Câu 9. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm khác gì so với Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương?
Câu 10. Tổ chức cách mạng nào dưới đây được coi là tiền thân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 11. Nguyên nhân cơ bản nào quyết định thành công của Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu năm 1930?
Câu 12. Vì sao có thể khẳng định Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 là một bản cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo?
Câu 13. Lịch sử Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng từ ngày 6-1 đến 8-2 -1930?
Câu 14. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
Câu 15. Nội dung cơ bản của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 là gì?
Câu 16. Hội nghị nào đã quyết định đổi tên Đảng cộng sản Việt Nam thành Đảng cộng sản Đông Dương?
Câu 17. Ai là tác giả của Luận cương chính trị (10-1930)?
Câu 18. Luận cương chính trị (10 - 1930) xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là
Câu 19. Đường lối chiến lược của cách mạng Đông Dương được xác định như thế nào trong Luận Cương chính trị (10-1930)?
Câu 20. Các tổ chức cộng sản xuất hiện năm 1929 mang điểm hạn chế gì lớn nhất?
Câu 21. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có tác động như thế nào đến việc giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng ở Việt Nam?
Câu 22. Sự kiện nào đánh dấu công nhân Việt Nam chuyển hoàn toàn từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?
Câu 23. Nội dung nào sau đây không phải hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930)?

đáp án Trắc nghiệm sử 9 bài 18 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 13C
Câu 2CCâu 14A
Câu 3DCâu 15B
Câu 4BCâu 16A
Câu 5CCâu 17C
Câu 6DCâu 18D
Câu 7DCâu 19B
Câu 8DCâu 20B
Câu 9CCâu 21C
Câu 10BCâu 22D
Câu 11CCâu 23D
Câu 12D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X