Trắc nghiệm Sinh 7 bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 50 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Câu 1. Loài nào thuộc Bộ Thú ăn sâu bọ

A. Chuột chù

B. Sói

C. Báo

D. Chuột đồng

Câu 2. Đặc điểm của chuột chù thích nghi với đào bới tìm mồi

A. Thị giác kém phát triển

B. Khứu giác phát triển

C. Có mõm kéo dài thành vòi

D. Tất cả các ý trên đúng

Câu 3. Loài nào sau đây sống đơn độc

A. Sói

B. Báo

C. Chuột đồng

D. Sóc

Câu 4. Đặc điểm răng của bộ Ăn sâu bọ phù hợp ăn sâu bọ là

A. Các răng đều nhọn

B. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm

C. Răng cửa lớn, răng hàm kiểu nghiền

D. Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc

Câu 5. Chuột đồng, sói, nhím là đại diện của Bộ

A. Bộ Ăn sâu bọ

B. Bộ Ăn thịt

C. Bộ Gặm nhấm

D. Bộ Thú huyệt

Câu 6. Đặc điểm răng của Bộ Gặm nhấm là

A. Không có răng nanh

B. Răng cửa lớn, sắc

C. Răng cửa cách răng hàm khoảng trống hàm

D. Tất cả các đặc điểm trên đúng

Câu 7. Loài nào KHÔNG có tập tính đào hang

A. Chuột chũi

B. Sói

C. Chuột đồng

D. Chuột chù

Câu 8. Đặc điểm răng của Bộ Ăn thịt phù hợp với chế độ ăn thịt là

A. Các răng đều nhọn

B. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm

C. Răng cửa lớn, răng hàm kiểu nghiền

D. Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc

Câu 9. Loài ăn thực vật

A. Sóc

B. Báo

C. Chuột chù

D. Chuột đồng

Câu 10. Cách bắt mồi của hổ là

A. Tìm mồi

B. Lọc nước lấy mồi

C. Rình mồi, vồ mồi

D. Đuổi mồi, bắt mồi

Câu 11. Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai ?

A. Có tuyến hôi ở hai bên sườn.

B. Ăn sâu bọ.

C. Đào hang bằng chi trước.

D. Thuộc bộ Ăn sâu bọ.

Câu 12. Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?

A. Ăn tạp.

B. Sống thành bầy đàn.

C. Thiếu răng nanh.

D. Đào hang chủ yếu bằng chi trước.

Câu 13. Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

A. Có tuyến hôi ở hai bên sườn.

B. Các ngón chân không có vuốt.

C. Răng nanh lớn, dài, nhọn.

D. Thiếu răng cửa.

Câu 14. Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

A. Răng hàm có 3, 4 mấu nhọn.

B. Răng nanh lớn, dài, nhọn.

C. Răng cửa ngắn, sắc.

D. Các ngón chân có vuốt cong.

Câu 15. Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?

A. Chuột chù và chuột đồng.

B. Chuột chũi và chuột chù.

C. Chuột đồng và chuột chũi.

D. Sóc bụng xám và chuột nhảy.

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9A
Câu 2DCâu 10C
Câu 3BCâu 11A
Câu 4ACâu 12D
Câu 5CCâu 13C
Câu 6DCâu 14A
Câu 7BCâu 15B
Câu 8D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X