Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 20

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 20 có đáp án

Câu 1. Khi nhúng quả bóng bàn bị móp vào trong nước nóng, nó sẽ phồng trở lại. Vì sao vậy

A. Vì nước nóng làm vỏ quả bóng co lại.

B. Vì nước nóng làm vỏ quả bóng nở ra

C. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng co lại

D. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng nở ra.

Câu 2. Hộp quẹt ga khi còn đầy ga trong quẹt nếu đem phơi nắng thì sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?

A. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng lỏng sẽ giảm thể tích làm hộp quẹt bị nổ.

B. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng khí sẽ tăng thể tích làm hộp quẹt bị nổ

C. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng khí sẽ giảm thể tích làm hộp quẹt bị nổ

D. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng lỏng sẽ tăng thể tích làm hộp quẹt bị nổ.

Câu 3. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí?

A. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

B. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí

C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng

D. Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí.

Câu 4. Khi chất khí nóng lên thì đại lượng nào sau đây thay đổi?

A. Cả thể tích, khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều thay đổi

B. Chỉ có trọng lượng riêng thay đổi

C. Chỉ có thể tích thay đổi

D. Chỉ có khối lượng riêng thay đổi.

Câu 5. Bánh xe đạp khi bơm căng, nếu để ngoài trưa nắng sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?

A. Nhiệt độ tăng làm cho vỏ bánh xe co lại.

B. Nhiệt độ tăng làm cho ruột bánh xe nở ra

C. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe co lại

D. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe nở ra.

Câu 6. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của không khí và khí oxi?

A. Không khí nở vì nhiệt nhiều hơn oxi

B. Không khí nở vì nhiệt ít hơn oxi

C. Không khí và oxi nở nhiệt như nhau

D. Cả ba kết luận trên đều sai

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

B. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

D. Khi nung nóng khí thì thể tích của chất khí giảm.

Câu 9. Điền từ đúng nhất. Khi giảm nhiệt độ, thể tích của.......sẽ giảm ít hơn thể tích của.......

A. chất khí, chất lỏng

B. chất khí, chất rắn

C. chất lỏng, chất rắn

D. chất rắn, chất lỏng

Câu 10. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về thể tích của khối khí trong một bình thủy tinh đậy kín khi được đun nóng?

A. Thể tích không thay đổi vì bình thủy tinh đậy kín

B. Thể tích tăng

C. Thể tích giảm

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 12. Xét sự nở vì nhiệt của các chất khí ô-xi, hiđrô và cacbonic, phương án nào sau đây là đúng?

A. Hiđro nở vì nhiệt nhiều nhất

B. Cacbonic nở vì nhiệt ít nhất

C. Oxi nở vì nhiệt ít hơn hiđro nhưng nhiều hơn cacbonic

D. Cả ba chất đều nở vì nhiệt như nhau

Câu 13. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây?

A. Các chất khí nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi

B. Các chất khí co lại khi nóng lên và nở ra khi lạnh đi

C. Các chất khí không bị dãn nở vì nhiệt

D. Các chất khí nở ra khi nhiệt độ thay đổi so với nhiệt độ ban đầu

Câu 14. Chọn phát biểu sai:

A. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

C. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

D. Các chất rắn, lỏng và khí đều bị nở vì nhiệt

Câu 15. Sắp xếp nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của 3 chất: rắn, lỏng và khí.

A. Chất lỏng = chất khí = chất rắn

B. Chất lỏng > Chất khí > chất rắn

C. Chất rắn > Chất lỏng > Chất khí

D. Chất khí > Chất lỏng > Chất rắn

Câu 16. Chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?

A. Khối lượng

B. Trọng lượng

C. Khối lượng riêng

D. Cả khối lượng, trọng lượng riêng và khối lượng riêng

Câu 17. Khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh vì:

A. Khi lạnh khí co lại, khối lượng ${1}{m}^{3}$ khí tăng

B. Khi lạnh thể tích của không khí lớn hơn khi nóng

C. Khi nóng khối lượng riêng của khí nhỏ hơn khối lượng riêng khi lạnh

D. Trọng lượng của khí thay đổi khi lạnh

Câu 19. Đối với chất rắn, chất lỏng, chất khí khi (1) ....... thay đổi (2) .... thay đổi.
Chọn các câu sau để điền khuyết hoàn chỉnh nhận định trên.

A. (1) nhiêt độ; (2) khối lượng

B. (1) nhiêt độ; (2) trọng lượng

C. (1) nhiêt độ; (2) thể tích

D. (1) nhiêt độ; (2) kích thước

Câu 20. Khi làm nóng không khí đựng trong một bình kín thì đại lượng nào sau đây của nó không thay đổi?

A. Khối lượng

B. Thể tích

C. Khối lượng riêng

D. Cả 3 đại lượng trên

Câu 21. Xe đạp để ngoài trời nắng gắt thường bị nổ lốp vì:

A. Săm, lốp dãn nở không đều

B. Vành xe nóng lên, nở ra, nén vào làm lốp nổ

C. Không khí trong săm nở quá mức cho phép làm lốp nổ

D. Cả ba nguyên nhân trên

Câu 22. Làm thế nào để giọt nước trong ống thủy tinh ở hình sau dịch chuyển?
Làm thế nào để giọt nước trong ống thủy tinh ở hình sau dịch chuyển? D. Cả ba hình ảnh

A. Chỉ có thể đặt bình cầu vào nước nóng

B. Chỉ có thể đặt bình cầu vào nước lạnh

C. Chỉ có thể xoa tay vào nhau rồi áp vào bình cầu

D. Cả ba cách làm trên đều được

Câu 24. Xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp chặt vào bình cầu vẽ ở hình sau thì thấy giọt nước trong nhánh nằm ngang của ống thủy tinh gắn vào bình cầu:
Xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp chặt vào bình cầu vẽ ở hình sau thì thấy giọt hình ảnh

A. Dịch chuyển sang phải

B. Dịch chuyển sang trái

C. Đứng yên

D. Mới đầu dịch chuyển sang trái một chút, sau đó sang phải

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 20

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 13A
Câu 2DCâu 14C
Câu 3ACâu 15D
Câu 4ACâu 16C
Câu 5DCâu 17C
Câu 6CCâu 18B
Câu 7CCâu 19C
Câu 8DCâu 20A
Câu 9DCâu 21D
Câu 10BCâu 22D
Câu 11ACâu 23D
Câu 12DCâu 24D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X