Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 15

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 15 có đáp án

Câu 2. Chọn phát biểu sai khi nói về tác dụng của đòn bẩy

A. Tác dụng của đòn bẩy là giảm lực kéo hoặc đẩy vật.

B. Tác dụng cuả đòn bẩy là tăng lực kéo hoặc đẩy

C. Đòn bẩy có tác dụng làm thay đổi hướng của lực vào vật

D. Dùng đỏn bẩy có thể được lợi về lực

Câu 3. Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào là đòn bẩy?

A. Cái cầu thang gác

B. Mái chèo

C. Thùng đựng nước

D. Quyển sách nằm trên bàn

Câu 4. Điều kiện nào sau đây giúp người sử dụng đòn bẩy để nâng vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật?

A. Khi ${O}{O}_{2}$ < ${O}{O}_{1}$ thì ${F}_{2}$ < ${F}_{1}$

B. Khi ${O}{O}_{2}$= ${O}{O}_{1}$ thì ${F}_{2}$ = ${F}_{1}$

C. Khi ${O}{O}_{2}$ > ${O}{O}_{1}$ thì ${F}_{2}$ < ${F}_{1}$

D. Khi ${O}{O}_{2}$> ${O}{O}_{1}$ thì ${F}_{2}$ > ${F}_{1}$

Câu 5. Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?

A. Cân Robecvan

B. Cân đồng hồ

C. Cần đòn

D. Cân tạ

Câu 7. Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?

A. Cái kéo

B. Cái kìm

C. Cái cưa

D. Cái mở nút chai

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 15

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 5 B
Câu 2 B Câu 6 A
Câu 3 B Câu 7 C
Câu 4 C Câu 8 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X