Trắc nghiệm vật lý 10 bài 14: Lực hướng tâm

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 14 - Lực hướng tâm có đáp án

Câu 1. Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc ${ω}$ . Lực hướng tâm tác dụng vào vật là:

A. ${F}_{{{h}{t}}}{=}{m}{ω}^{2}{r}$

B. ${F}_{{{h}{t}}}{=}\dfrac{{{m}{{r}}}}{ω}$

C. ${F}_{{{h}{t}}}{=}{ω}^{2}{r}$

D. ${F}_{{{n}{t}}}{=}{m}{ω}^{2}$

Câu 2. Biểu thức nào sau đây xác định lực hướng tâm tác dụng vào vật:

A. ${F}_{{{h}{t}}}{=}{m}{ω}^{2}{r}$

B. ${F}_{ht}={m}\dfrac{v^2}{r}$

C. ${F}_{ht}={m}\dfrac{r^2}{ω}$

D. ${F}_{{{h}{t}}}{=}{m}{ω}^{2}{r}^{2}$

Câu 3. Chọn phát biểu sai:

A. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất do lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm.

B. Xe chuyển động vào một đoạn đường cong lực đóng vai trò hướng tâm luôn là lực ma sát.

C. Xe chuyển động đều trên đỉnh một cầu hình vòng cung, hợp lực của trọng lực và phản lực vuông góc đóng vai trò lực hướng tâm.

D. Vật nằm yên đối với mặt bàn nằm ngang đang quay đều quanh trục thẳng đứng thì lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm.

Câu 4. Chọn câu sai

A. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất là do vệ tinh chịu 2 lực cân bằng

B. Hợp lực của các lực tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

C. Vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì chuyển động thẳng đều nếu vật đang chuyển động

D. Một vật chuyển động thẳng đều vì các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau

Câu 5. Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều?

A. Vật chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất

B. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hướng tâm

C. Ngoài các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm

D. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo.

Câu 6. Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?

A. Cho nước mưa thoát dễ dàng

B. Tạo lực hướng tâm để xe chuyển hướng

C. Giới hạn vận tốc của xe

D. Tăng lực ma sát để khỏi trượt

Câu 7. Khi vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm là:

A. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật

B. Trọng lực tác dụng lên vật

C. Lực hấp dẫn

D. Lực hướng tâm

Câu 8. Chọn câu sai

A. Khi ô-tô qua khúc quanh thì hợp lực tác dụng có thành phần hướng tâm

B. Lực nén của ô-tô khi qua cầu phẳng luôn cùng hướng với trọng lực

C. Khi xe chạy qua cầu cong thì luôn có lực nén lên mặt cầu

D. Lực hướng tâm giúp cho ô-tô qua khúc quanh an toàn

Câu 9. Có lực hướng tâm khi:

A. Vật đứng yên

B. Vật chuyển động cong

C. Vật chuyển động thẳng

D. Vật chuyển động thẳng đều

Câu 10. Chuyển động nào sau đây có lực hướng tâm

A. Xe đạp chuyển động thẳng đều trên đường thẳng

B. Ô-tô đi vào đoạn đường cong

C. Viên phấn rơi từ trên bàn xuống

D. Kéo vật chuyển động thẳng

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 14: Lực hướng tâm

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 25 B
Câu 2 B Câu 26 A
Câu 3 B Câu 27 C
Câu 4 A Câu 28 D
Câu 5 B Câu 29 A
Câu 6 D Câu 30 C
Câu 7 A Câu 31 C
Câu 8 D Câu 32 D
Câu 9 B Câu 33 A
Câu 10 B Câu 34 A
Câu 11 C Câu 35 B
Câu 12 C Câu 36 D
Câu 13 D Câu 37 D
Câu 14 A Câu 38 D
Câu 15 A Câu 39 B
Câu 16 C Câu 40 A
Câu 17 D Câu 41 B
Câu 18 D Câu 42 A
Câu 19 C Câu 43 A
Câu 20 C Câu 44 D
Câu 21 C Câu 45 C
Câu 22 C Câu 46 C
Câu 23 B Câu 47 B
Câu 24 C Câu 48 C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X